Vrachtwagenoverlast: een overzicht en tijdlijn

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

31 augustus 2017 - Op 22 augustus 2017 heeft het college een besluit genomen waarmee een eerder genomen verkeersbesluit is ingetrokken (herroepen).  Hieronder voor het onderwerp vrachtwagenoverlast een overzicht van de stand van zaken en een tijdlijn.

​Vrachtwagenoverlast een stand van zaken:

  • Westparallel. Eigenlijk had het probleem van het doorgaand vrachtverkeer met de komst van de Westparallel al opgelost moeten zijn, maar zoals bekend heeft de aanleg van deze omleidingsroute vertraging opgelopen.
  • Daarom zoekt de gemeente – rekening houdend met de afspraken die eerder met onze buurgemeenten en met de provincie zijn gemaakt – naar maatregelen om de overlast van het vrachtverkeer door het centrum zoveel mogelijk weg te nemen.
  • Een van die maatregelen is het instellen van een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan. En hoewel het besluit daartoe van begin dit jaar door het college is ingetrokken blijft de wens bestaan.
  • Totdat een nog nieuw te maken plan in werking treedt, blijft de huidige verkeerssituatie op de Europalaan voorlopig van kracht. Dat betekent dus dat er vanwege de rechterlijke uitspraak van afgelopen voorjaar tijdelijk geen inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer van kracht is. Echter, de opdracht van de raad om dit verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan in te stellen, is zeker niet van tafel.  
  • Na aanleg Westparallel: volledige afsluiting doorgaand vrachtverkeer op huidige N69 door de kernen van Waalre (Aalst) en Valkenswaard (beginsel uit het Gebiedsakkoord uit 2012 en opgenomen in het gemeentelijk mobiliteitsplan 2014).
  • De gemeente Valkenswaard werkt met onder andere de omliggende gemeenten, partners en de Provincie aan het verbeteren van de verkeerssituatie in Valkenswaard.
  • Nieuwe ontwikkelingen worden direct op deze website gemeld.

Tijdlijn

22 februari 2017
College van Burgemeester en Wethouders Valkenswaard besluit tot verbod voor doorgaand vrachtverkeer op Europalaan.

April 2017
Voorzieningenrechter schort verkeersbesluit van 22 februari op. Vanaf dat moment rijdt er weer doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan

22 juni 2017
Provincie Noord Brabant start aanbesteding voor de aanleg van de Westparallel.

10 juli 2017
Advies van Bezwaarschriftencommissie A2gemeenten aan college B en W Valkenswaard om nieuw verkeersbesluit te nemen met betere onderbouwing en inachtneming van de belangen van de belanghebbende partijen. 

22 augustus 2017
College van B en W Valkenswaard herroept – naar aanleiding van het advies van de A2 bezwarencommissie - het besluit van 22 februari. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om vrachtwagenoverlast tegen te gaan, hiervoor is een totaalplan in de maak. Onder andere een verbod voor doorgaand vrachtverkeer over de zijstraten Leenderweg en Valkeniersstraat wordt overwogen en momenteel getoetst op juridische haalbaarheid.

30 augustus 2017
Bezwaarmakers zijn met een brief geïnformeerd over het collegebesluit van 22 augustus jl.