Verantwoording taken en uitgaven in Jaarverslag 2016

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2017.

12 juni 2017 - In het jaarverslag 2016 verantwoordt het college zich over de uitgevoerde taken en de hiermee gemoeide uitgaven. Uitgangspunt voor deze verantwoording is de Programmabegroting 2016-2019 getiteld “Wie de jeugd heeft, bouwt aan de toekomst”. 

Het begrotingsjaar 2016 was het derde jaar uit de bestuursperiode 2014-2018. De coalitie heeft haar ambities voor de bestuursperiode neergelegd in een coalitieprogramma 2014-2018 met de titel “Voortgang door continuïteit”. Het college heeft het coalitieprogramma vervolgens uitgewerkt in een collegeprogramma. Rode draad hierin is de voortzetting van het bestaande beleid. 

Veel projecten, die in de voorgaande raadsperiode in gang zijn gezet, worden in deze raadsperiode gerealiseerd. Bijvoorbeeld de reconstructie van de Europalaan die in 2015 is gestart en waarvan in 2016 een belangrijk deel is gerealiseerd. Ook de herinrichting van het centrum (in 2015 begonnen en in 2016 verder opgepakt) en de verdere ontwikkeling van Lage Heide. Samen met Nederlandse en Belgische buurgemeenten zijn er stappen gezet op het gebied van marketing en recreatie in De Groote Heide. 

In 2016 hebben we ons gericht op het verder uitvoeren van de (zorg)taken van die in 2015 van het Rijk zijn overgegaan naar de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de Jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is laagdrempelig en heel goed vindbaar. Hierdoor gaan inwoners er sneller toe over om hulp te vragen. Die stap lijkt ook steeds meer algemeen geaccepteerd. Hierdoor is er een tekort ontstaan bij Jeugdzorg.
Daarnaast is de gemeente in 2016 doorgegaan met het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. 

Grotere inbreng van inwoners 

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zien we een verandering in de samenleving. Burgers willen steeds meer zelf de regie voeren als het gaat over hun toekomst. Valkenswaard heeft daarom een fundamentele keuze gemaakt voor overheidsparticipatie. 
Een voorbeeld van burgerparticipatie die is doorontwikkeld naar overheidsparticipatie is de oprichting van de maatschappelijke stichting Valkenswaard Marketing. Onze citymarketingtaken zijn overgedragen aan deze stichting en daarmee aan de Valkenswaardse samenleving. De stichting Valkenswaard Marketing is tot stand genomen als gevolg van het gemeentelijke citymarketingproject (een vorm van burgerparticipatie) en vormt het sluitstuk van het toekomstvisieproces. 

Samenwerking

In 2016 is een nieuwe stap gezet in de samenwerking met onze buurgemeenten Heeze-Leende en Cranendonck in de A2-samenwerking, met het besluit om de bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten met ingang van 1 januari 2017 onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling A2. 

Thema’s als economie, ruimte en mobiliteit vragen om regionale afstemming, met andere gemeenten. Daarom werken gemeenten samen binnen de Metropool Eindhoven. De kunst daarbij is om goed te kunnen sturen op de eigen lokale beleidswensen, de gemeenteraad nauw te betrekken en om een goede uitvoering over te kunnen laten aan deze samenwerkingsorganisaties. Een goed voorbeeld van een geslaagde regionale samenwerking is de totstandkoming van de regionale bereikbaarheidsagenda. 

Gemeentelijke organisatie 

Een belangrijke factor om al deze ontwikkelingen tot een succes te brengen zijn onze organisatie en onze medewerkers. De gemeente vindt het daarom belangrijk om te investeren in een continue ontwikkeling van de organisatie. Dit doen we in het kader van het organisatieontwikkelingsprogramma Sterk in je werk. 

Resultaat

De gemeenterekening laat over het begrotingsjaar 2016 een nadelig saldo zien ter grootte van € 37.000. 

Behandeling in gemeenteraad

Het college heeft het concept jaarverslag 2016 vastgesteld. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat gebeurt in een openbare raadsvergadering. Naar verwachting vindt deze plaats op donderdag 29 juni. De vergadering wordt tijdig aangekondigd via de gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en de site.