Veiligheidsmonitor 2017

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2018.

14 juni 2018 - Inwoners: 'Valkenswaard is leefbaar en veilig'

Inwoners geven gemeente Valkenswaard een rapportcijfer van 7,5 voor de veiligheid. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015. Het cijfer voor leefbaarheid is onveranderd een 7,5 gebleven. De Veiligheidsmonitor 2017 ‘Hoe veilig is Valkenswaard?’ laat zien dat het goed gaat met Valkenswaard op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid in het centrum en in de wijken. De cijfers laten een positief beeld zien.

De cijfers over veiligheid en leefbaarheid geven een beeld dat past binnen een regionale en landelijke trend. Dit blijkt niet alleen uit de cijfers van de monitor; ook de cijfers van de politie laten een positieve ontwikkeling zien. Burgemeester Anton Ederveen: “Bijna alle criminaliteits- en overlastcijfers van 2017 zijn ten opzichte van 2015 gedaald. Dit betekent echter niet dat we er al zijn. We moeten alert blijven op ontwikkelingen. Vooral de inzet op de preventieve kant van veiligheid en de verbinding tussen zorg en veiligheid wordt steeds belangrijker.”

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In het najaar van 2017 heeft Valkenswaard voor de vijfde keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Bijna 1.400 inwoners hebben meegedaan aan het onderzoek. 

In het oog springende resultaten

Tussen de wijken zijn verschillen geconstateerd op het gebied van de beleving van veiligheid en leefbaarheid. Hieronder de meest in het oog springende resultaten in onze wijken. In de niet benoemde wijken zijn geen significante verschillen met de Veiligheidsmonitor 2015 wanner we kijken naar de wijken onderling en de wijken ten opzichte van de rest van Valkenswaard.

Hoge Akkers

Wijk Hoge Akkers scoort wederom het hoogst op veiligheid en leefbaarheid. De inwoners van Hoge Akkers hebben echter niet minder vaak te maken met criminaliteit dan andere wijken. Wel is men in vergelijking met 2015 minder tevreden over de fysieke kwaliteit van de woonomgeving. Met name het onderhoud van wegen, paden en pleintjes laat een scherpe daling in waardering zien.

‘t Gegraaf

‘t Gegraaf scoort op het gebied van de leefbaarheid een 6,8. Een verschil met 2015 toen men een 7,2 als rapportcijfer gaf. De binding van de wijkbewoners onderling blijft ten opzichte van andere wijken een aandachtspunt, maar is wel licht gestegen in vergelijking met 2015. Het rapportcijfer dat men aan veiligheid geeft is licht gedaald van een 7,2 in 2015 naar 6,8 in 2017. Gemeente, politie, Woningbelang en wijkcommissie ‘t Gegraaf werken structureel samen om de veiligheidssituatie in deze wijk te verbeteren. Tegelijkertijd is in de rapportage terug te zien dat inwoners positiever dan gemiddeld zijn over de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en het betrekken van de buurt hierbij.

Geenhoven

Daar waar de inwoners van de wijk Geenhoven in 2015 nog het laagste cijfer aan de leefbaarheid gaven (7,0), is dat nu weer flink gestegen: 7,5. Daarnaast is de tevredenheid over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente toegenomen. Het aandeel bewoners dat slachtoffer is geworden van een delict is gedaald van 14 naar 6 procent. Dit komt voornamelijk door de afname van vermogenscriminaliteit. Ook het slachtofferschap van vandalisme is duidelijk gedaald. In 2013 was Geenhoven de wijk met het meeste vandalismeslachtoffers, in 2017 is deze positie omgedraaid en is Geenhoven de wijk met het laagste percentage vandalismeslachtoffers. Verder heeft men in Geenhoven een positiever oordeel over het functioneren van de politie dan in 2015. Zo zijn meer inwoners tevreden over de bescherming die de politie biedt in de buurt. In 2017 zijn enkele extra maatregelen genomen in deze wijk door en in overleg met de wijkcommissie, Woningbelang, politie en gemeente, zoals extra toezicht en verkeersmaatregelen. Het lijkt erop dat dit nu zijn vruchten afwerpt.

Bekijk hier het volledige rapport