Veiligheidsbeleving in Geenhoven nader onderzocht

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

24 juli 2017- rectificatie -  Sluipverkeer, afwezigheid politie in de wijk en herplaatsing van overlast veroorzakende bewoners. Dit zijn de drie redenen waarom de beleving van veiligheid in de wijk Geenhoven in Valkenswaard slechter scoort dan in andere wijken. Dit blijkt uit het rapport ‘Een wijk uitvergroot’ dat begin maart dit jaar in opdracht door de gemeente is uitgevoerd. De aanbevelingen worden nog nader uitgewerkt.

Veiligheidsmonitor

De aanleiding van de analyse was de Valkenswaardse Veiligheidsmonitor uit mei vorig jaar en het onderzoek van Woningbelang in dat zelfde jaar. Beide onderzoeken lieten een tegenovergesteld beeld van de veiligheidsbeleving in de wijk zien. Uit de Veiligheidsmonitor kwam naar voren dat in de wijk Geenhoven zowel de fysieke als sociale aspecten van leefbaarheid minder goed beoordeeld werd in vergelijking met andere wijken. Er was ook een daling te zien van beleving van leefbaarheid en veiligheid ten opzichte van 2013.

Woningbelang

In februari 2016 heeft Woningbelang als eigenaar van veel woningen in Valkenswaard, een eigen woonbelevingsonderzoek gehouden. Hierin geven de bewoners van huurwoningen juist aan dat ze prettig wonen in deze wijk. In het rapport wordt als reden benoemd dat de wijkcommissie in Geenhoven namelijk met succes een aantal activiteiten voor de bewoners heeft opgezet; zoals een burenhulp-programma inclusief ontmoetingen. Ook de moestuin in de wijk wordt gewaardeerd.

Nadere analyse

Er bestond behoefte onder de veiligheidspartners om erachter te komen waarom beide onderzoeken zo verschillen. Door de stuurgroep Veiligheid is dan ook besloten om de veiligheidsbeleving in de wijk Geenhoven nader te analyseren. In het voorjaar van 2017 is deze analyse uitgevoerd in de vorm van een bewonersenquête onder alle 1800 inwoners van de wijk. Ook zijn interviews met sleutelpersonen gehouden.

De factoren die onderzocht gaan over sociale cohesie, fysieke voorzieningen en veiligheidsbeleving. Er zijn 400 bewoners die de enquête ingevuld retour hebben gezonden.

Positieve trend

Burgemeester Ederveen: “Deze analyse en onze Veiligheidsmonitor die we om de twee jaar houden, geven een goed beeld van de veiligheidssituatie. Op deze manier zijn gemeente, politie en andere veiligheidspartners beter in staat om voor een veilige leefomgeving te zorgen. Je ziet dan ook dat de trend zich positief ontwikkelt. Ik durf te stellen dat de samenwerking met de partners en de wijkorganen op gebied van veiligheid duidelijk zijn vruchten afwerpt. “

Conclusies

Uit de nadere analyse kunnen onder andere de volgende conclusies worden getrokken:

  • een van de belangrijkste redenen voor de daling in veiligheidsbeleving, is de verkeersveiligheid die onder druk staat door de Eindhovenseweg (N69) en de Europalaan. Er rijdt daardoor relatief veel (vracht)verkeer door de wijk;
  • de criminele activiteiten die in de wijk plaats hebben, is de tweede reden die uit het onderzoek naar voren komt. De politie wordt naar de beleving van de wijkbewoners soms node gemist om preventief te kunnen optreden.
  • ook de verplaatsing van enkele bewoners is destijds debet geweest aan het ontbreken van een goed veiligheidsgevoel.

Adviezen

Een aantal adviezen die worden gedaan, zijn:

  • het meten van het verkeer op een aantal drukke straten in de wijk en hier eventueel snelheidsremmende middelen inzetten;
  • het omleiden van vrachtverkeer via de Europalaan;
  • meer zichtbare aanwezigheid van politie in Geenhoven;
  • een samenwerking tussen de gemeente en politie is belangrijk bij het inzetten van meer controle op snelheid en parkeren op knelpunten en drukke wegen in Geenhoven;
  • op het gebied van de herplaatsing van bewoners heeft de gemeente al doeltreffende maatregelen getroffen, hier worden verder geen aanbevelingen voor gedaan.

Veiligheidsmonitor 2016

Het rapport “Een wijk uitvergroot” vindt u als download hieronder.