Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Tweede bestuursrapportage 2018: Valkenswaard ligt op koers

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2020.

17 september 2018 - Gemeente Valkenswaard ligt op koers met het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen voor 2018. Dit blijkt uit de tweede bestuursrapportage van 2018.

Twee keer per jaar informeert het college van B&W de gemeenteraad over de realisatie van de programmabegroting door middel van een tussentijdse bestuursrapportage. In de bestuursrapportage legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd. De tweede bestuursrapportage van 2018 rapporteert over de beleidsmatige en financiële situatie tot en met augustus 2018.

Verbeteren financiële positie

De gemeente heeft structurele financiële ruimte nodig om de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het hoofdlijnenakkoord ‘Koersvast en vernieuwend 2018-2022’ te kunnen realiseren. Uit de tweede bestuursrapportage 2018 blijkt dat deze ruimte niet vanzelfsprekend is. Dit komt onder andere door hogere kosten in het sociaal domein. De resultaten van de tweede bestuursrapportage die effect hebben op de komende jaren, worden meegenomen in de begroting 2019-2022. In de begroting doet het college nu voorstellen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren.

Helderheid kosten sociaal domein

In de tweede bestuursrapportage verwacht de gemeente een toename van de kosten voor de Wmo. De precieze omvang van die toename wordt momenteel nog onderzocht. Naar verwachting zijn deze uitkomsten bekend voordat de raad de bestuursrapportage in de commissievergadering van 27 september bespreekt. Om grip te krijgen op de uitgaven binnen het sociaal domein stellen we een integraal transformatieplan op. Daarin zit een uitvoerige analyse en ligt de nadruk op innovatie en integrale samenwerking.

Behandeling in de raad

De gemeenteraad bespreekt de tweede bestuursrapportage 2018 op 27 september om 20.00 uur tijdens de openbare commissievergadering. De raad behandelt de tweede bestuursrapportage 2018 op 11 oktober om 20:00 uur in een openbare raadsvergadering. De bestuursrapportage leest u hier (zie punt 5).

Tijdens de commissievergadering op 27 september kunnen inwoners via spreekrecht hun mening geven over de bestuursrapportage. Hiervoor krijgen zij vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.