Tussenstand actualisatie Parkeervisie

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2019.

4 juli 2019 - Eind februari is de gemeente Valkenswaard aan de slag gegaan met het actualiseren van de huidige Parkeervisie uit 2015 en het parkeernormenbeleid uit 2018.

Met als centrale vraag: Wat voor gemeente wil Valkenswaard zijn en wat kan parkeren daaraan bijdragen? Met andere woorden: in welke mate kan parkeren bijdragen aan de uitdagingen voor de centrale thema’s wonen, werken, welzijn en vrije tijd zoals genoemd in de Toekomstvisie Valkenswaard 2030?

Inventarisatie afgerond

De inventarisatiefase van dit project is nu afgerond. Sinds februari is een parkeeronderzoek uitgevoerd, werd gesproken met een gemeentelijke projectgroep en vond een (openbare) themabijeenkomst plaats voor raadsleden. Ook kwamen vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en instellingen twee keer bijeen in een Parkeerpanel. Dit Parkeerpanel is ingesteld omdat de gemeente veel waarde hecht aan draagvlak voor de op te stellen parkeervisie en het parkeernormenbeleid. In de groep zitten bewoners, ondernemers, de toeristische sector, instellingen, Veilig Verkeer Nederland en het gehandicaptenplatform. Het panel heeft een raadgevende rol in het proces.

In het panel is gesproken over de resultaten van het parkeeronderzoek. Deelnemers hebben de belangrijkste knelpunten naar voren gebracht én aangegeven welke zaken goed gaan en ze graag willen behouden. Ook heeft het panel samen met de gemeente gekeken naar mogelijke oplossingen om de geïnventariseerde knelpunten op te lossen. Zowel voor de korte als lange termijn.

Uitwerken van de nieuwe visie

Dit alles heeft een goed beeld opgeleverd van de huidige parkeersituatie in Valkenswaard en de uitdagingen voor de toekomst die met het nieuwe parkeerbeleid opgepakt moeten worden.

De resultaten van de inventarisatiefase worden vóór de zomervakantie besproken met het college. Vervolgens gaan we aan de slag met het verder uitwerken van de Parkeervisie. Dit stuk is in oktober klaar voor behandeling in het college. Het college zal het ter besluitvorming aanbieden aan de raad. De bedoeling is dat de gemeenteraad in november de nieuwe, aangepaste parkeervisie kan vaststellen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp. Kijk op de webpagina parkeren.