Subsidie voor Stichting Beursvloer Vrijwilligers Contact

Dit item is gearchiveerd op 29-08-2019.

15 augustus 2019 Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft in zijn vergadering van 13 augustus 2019 besloten om aan de Stichting Beursvloer Vrijwilligers Contact (BVC) voor het jaar 2020 een structurele subsidie te verlenen van € 15.000,-.

De Stichting BVC is ontstaan uit een samenvloeiing van de Stichting Beursvloer Valkenswaard en de Klankbordgroep Vrijwillige Inzet (KVI). Die twee organisaties ontstonden in 2011 naar aanleiding van de gemeentelijke nota Vrijwilligerswerk ‘Binden, Boeien en Verbinden’. Ze bundelen nu hun krachten op het gebied van met name de versterking van het verenigingsleven, duurzaamheid en het delen van kennis, kunde en materialen.

Thema’s

De Stichting BVC is een platform waarin mensen, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties samenkomen om een uitwisseling te organiseren van mensen, middelen, kennis en kunde. Daartoe organiseert het BVC jaarlijks in elk geval zes bijeenkomsten met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Steeds staat in zo’n bijeenkomst een bepaald thema centraal. Dit jaar hebben al drie bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste stond in het teken van positionering: hoe kan een organisatie, dus bijvoorbeeld een vereniging, zich zichtbaar maken voor leden, vrijwilligers of sponsoren? De tweede bijeenkomst ging over participatie: hoe kun je als organisatie aan (bijvoorbeeld) mensen met een beperking een zinvolle tijdsbesteding bieden? Eind juni vond de derde bijeenkomst plaats. Die stond in het teken van duurzaamheid. Een medewerker van Akzo/Nobel verzorgde de inleiding. Voor nadere informatie over doelstellingen en activiteiten van het BVC: www.bvcvalkenswaard.nl

Belang

Het college vindt dat de betekenis van het BVC vooral schuilt in het bewust maken – zo concreet en laagdrempelig mogelijk – van mensen en organisaties van het belang van duurzaamheid, handelen met toekomstwaarde en versterking van sociale cohesie, vooral gericht op het plaatselijke verenigingsleven. Samenhang kan alleen worden bereikt door inzet van alle betrokken partijen. Het BVC legt de verbanden, brengt de partijen bij elkaar en stimuleert de uitwisselingen.