Subsidie aan bibliotheek De Kempen

Dit item is gearchiveerd op 09-03-2017.

16 februari 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidie van € 584.282,- toegekend aan Stichting Bibliotheek De Kempen, vestiging Valkenswaard. Hiervoor zijn verschillende prestatieafspraken gemaakt waaronder het uitvoeren van de kernfuncties: educatief, informatief en lezen en literatuur.

De bibliotheek zorgt voor leesbevordering en taalstimulering door de volgende programma’s:

  • Boekstart, gericht op jonge ouders, die ertoe worden gestimuleerd hun kinderen voor te lezen en kennis te laten maken met boeken. Een en ander gebeurt mede op basis van signalering door het consultatiebureau.
  • Leesbevorderingsprojecten in samenwerking met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen.
  • Activiteiten voor 55-plussers, veelal in samenwerking met zorginstellingen.
  • Jaarlijks minimaal twee activiteiten in samenwerking met de ‘medebewoners’ van De Hofnar.
  • Samenwerking met de gemeentelijke cultuurcoaches, zowel in organisatorisch als in inhoudelijk opzicht. Jaarlijks minimaal één gezamenlijke activiteit. Programma’s worden aan derden zo veel als mogelijk kostendekkend aangeboden.

Laaggeletterdheid bestrijden

Samen met andere bibliotheekorganisaties in Zuidoost-Brabant worden in het kader van het nationale programma ‘Tel mee met taal’ activiteiten georganiseerd om laaggeletterdheid actief te bestrijden. De bibliotheek is een kernpartner van de Stichting Lezen en Schrijven en stimuleert het realiseren van lokale en regionale netwerken en in de invulling van Taalhuizen en Taalpunten.

Samenwerking

Ook wordt in 2017 structurele samenwerking op het sociaal-maatschappelijk domein gerealiseerd met welzijnsorganisaties Cordaad en Lumens. Mocht het nodig zijn keuzes te maken binnen de uitvoering van de kernfuncties, dan gaat de prioriteit uit naar de leeftijdsgroepen 0-12 jaar en 55-plus. Ook realiseert de bibliotheek aansluiting bij de landelijke digitale bibliotheek (bibliotheek.nl)
Bovendien faciliteert ze andere instellingen als zij daarom verzoeken. Daarnaast werkt ze actief mee aan optimale profilering van cultuurcentrum De Hofnar en vervult een actieve, constructieve rol in de totstandkoming van ‘de Nieuwe Hofnar’.