Resultaten Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2017.

06 december 2017 - Als gemeente willen wij graag weten hoe inwoners de ondersteuning ervaren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.

Daarnaast is het vanuit deze wetten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (afgekort: CEO) uit te (laten) voeren. Dit onderzoek maakt duidelijk in hoeverre gestelde doelen en resultaten behaald worden in de ogen van de cliënt. De onderzoeken gaan in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en effecten van zorg op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hulp bij het opgroeien. Met de uitkomsten kan de gemeente waar nodig haar beleid op het gebied van zorg verbeteren.
De gemeente Valkenswaard heeft ook dit voorjaar de twee onderzoeken naar ervaringen met de Wmo en Jeugdwet laten uitvoeren door BMC onderzoek. Er zijn enquêtes verstuurd naar inwoners die in 2016 gebruik maakten van Jeugdhulp en/of hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CEO Jeugd), of van een Wmo-voorziening (CEO Wmo).

Resultaten

Over het algemeen genomen scoren we voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo beter ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de referentiegroep. Over het algemeen genomen scoren we voor het cliëntervaringsonderzoek jeugd iets minder goed ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van de referentiegroep. De afwijkingen ten opzichte van vorig jaar zijn zeer minimaal: deze positieve en negatieve afwijkingen liggen voornamelijk tussen de 1% en 5%. Om onze dienstverlening continu te verbeteren hebben we voor zowel Wmo als jeugd verbeterpunten opgesteld.
Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden in de bijlagen onder dit nieuwsbericht. Naast de rapportages, zijn voor beide onderzoeken factsheets opgesteld met daarin een korte weergave van de onderzoeksresultaten.Ook deze samenvattingen staan onder dit bericht.

Actiepunten

De gemeente heeft de resultaten van beide onderzoeken al besproken met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De adviezen van de ASD zijn verwerkt in de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren komen. De medewerkers van de gemeente gaan met de aandachtspunten aan de slag. Dit alles om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoner zo optimaal mogelijk te maken.
Zo wil de gemeente meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken. Samen met de ASD gaat de gemeente de cliëntondersteuning anders organiseren en bekijken hoe de communicatie hierover nog verbeterd kan worden.

De aandachtspunten uit de onderzoeken van vorig jaar zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd:

  • De toegang tot het Sociaal Domein is in 2017 uitgebreid met ruimere openingstijden van het CJG.
  • Ook is de informatie over het Sociaal Domein (jeugdzorg, welzijn en inkomen) op de gemeentelijke website overzichtelijk gebundeld op www.valkenswaard.nl/zorg.
  • Verder heeft de gemeente nieuw mantelzorgbeleid opgesteld, samen met een klankbordgroep van betrokken mantelzorgers/vrijwilligers en professionals. Doel is om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. In het voorjaar van 2018 zal een steunpunt mantelzorg van start gaan dat een centrale rol gaat vervullen in de mantelzorg-ondersteuning in Valkenswaard.