Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Publicatieoverzicht Onderzoek naar raadslid

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2019.

Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties over de vermeende integriteitsschending door raadslid Van Dijk vanaf 22 januari 2018.  

Update 18 april 2018

Eerste reactie burgemeester Ederveen op onderzoeksrapport

Gisterenavond (17 april 2018) heeft de voorzitter van de onderzoekscommissie – Dhr. D.W. de Cloe – het onderzoeksrapport naar de vermeende integriteitsschending van de heer R.T.M.M. van Dijk als raadslid van de gemeente Valkenswaard, aangeboden aan burgemeester Ederveen.


Update 17 april 2018

Onderzoeksrapport raadslid openbaar

Op 17 april heeft de voorzitter van de onderzoekscommissie – Dhr. D.W. de Cloe – het onderzoeksrapport naar de vermeende integriteitschending door raadslid de heer R.T.M.M. van Dijk, aangeboden aan burgemeester Ederveen. Dit gebeurde tijdens een besloten raadsvergadering. De raad heeft vervolgens het rapport openbaar gemaakt.

De uitkomsten van het onderzoek kunt u in het rapport hieronder inzien (zie bijlage). Ook vindt u hier een persbericht van de onderzoekscommissie.

De raad heeft besloten het rapport te bespreken tijdens een openbare raadsvergadering. Dat gebeurt morgen, donderdag 19 april, om 20.00 uur. Het onderwerp wordt toegevoegd aan de raadsagenda voor die avond.


Update 8 februari 2018

Opdracht Onderzoekscommissie

Het Eindhovens Dagblad van zaterdag 20 januari 2018 bevat publicaties (krant en website) waarin de integriteit van de heer R.T.M.M. van Dijk als raadslid van de gemeente Valkenswaard ter discussie wordt gesteld.

Het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) gaf op 22 januari jl. aan zich te kunnen voorstellen dat de publicaties in het Eindhovens Dagblad van 20 januari jl kunnen worden gezien als een melding van een integriteitsschending zoals beschreven in het protocol ‘Vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’. De burgemeester heeft daarop gezegd de publicatie te beschouwen als een melding. Hiermee is in werking getreden het protocol ‘Vermoeden integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2013. (Hierna ‘het Protocol’).

Naar aanleiding van de publicatie is contact geweest met betrokkene zelf, zijn fractievoorzitter, de overige fractievoorzitters, de griffier van de raad, de gemeentesecretaris, de Commissaris der Koning en zijn kabinetschef. Zowel in de dagen tussen de publicatie en het presidium als daarna. Daarin werd aangegeven dat het ambtshalve onderzoek (artikel 3.2 van het protocol) naar of de melding zodanig concreet en van een zodanige ernst is dat nader onderzoek noodzakelijk was feitelijk al positief was beantwoord en dat dit ook gold voor het feitenonderzoek wat dan zou moeten volgen (artikel 3.4 en verder van het Protocol). Door betrokkene en zijn fractievoorzitter werd aangedrongen op meteen een nader feitenonderzoek of een specialistisch onderzoek, zoals opgenomen in artikel 4.1 van het protocol. Langs deze lijn is ook van gedachten gewisseld in het presidium.

Ten aanzien van de gevolgde en te volgen procedure wordt opgemerkt dat de procedure zoals vastgelegd in het Protocol is en zal worden doorlopen.

Onder verwijzing naar artikelen 4.2 en 5.1 van het Protocol wordt een onderzoekscommissie ingesteld met de volgende onderzoeksvraag:

Is er – mede in relatie tot de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de Gedragscode voor raadsleden gemeente Valkenswaard - in het optreden van raadslid R.T.M.M. van Dijk sprake c.q. sprake geweest van (schijn van) integriteitsschending en/of (schijn van) belangenverstrengeling van zijn werk(relaties) en nevenfuncties met zijn raadslidmaatschap, zoals in de publicaties van het Eindhovens Dagblad verondersteld cq als beeld is opgeroepen?

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de volgende personen:

  1. Prof. Dr. M.A.M.C. (Matton) van den Berg, emeritus hoogleraar privaatrecht/bouwrecht
  2. Dhr. D.W. (Dick) de Cloe, voormalig Tweede Kamerlid en oud-burgemeester
  3. Dhr. Drs. C.P.N.G. (Kees) van den Heuvel, voormalig plv. Kabinetschef Commissaris van de Koning

De gemeente Valkenswaard faciliteert het onderzoek in praktische zin. De onderzoekers kunnen een beroep doen op het zogenaamde team procesbegeleiding (artikel 3.6 van het Protocol) dat onder leiding staat van de gemeentesecretaris. In overleg met dit team kunnen onderzoekers desgewenst een extern adviseur/adviesbureau ter consultering inschakelen.

De kosten van het onderzoek worden door de gemeente Valkenswaard gedragen. Een exacte opgave van de (hoogte van de) kosten kan in deze fase van het onderzoek niet gemaakt worden maar de kosten zullen in elk geval de kosten van de inzet van de commissie (waaronder uurtarief en de gebruikelijke reis-, verblijfs- en kantoorkosten) en – indien de onderzoekscommissie besluit een extern onderzoeksbureau in te schakelen - de kosten van dit bureau, bevatten.

De onderzoekers krijgen de volledige ruimte om tot een eindoordeel te komen. Hiertoe is het van belang dat zij inzage krijgen in alle van belang zijnde stukken, inclusief de stukken waar geheimhouding op rust. De gemeenteraad zorgt voor de juridische borging hiervan door het opheffen van de geheimhouding, dan wel door te besluiten dat stukken waar geheimhouding op rust aan de onderzoekers ter beschikking worden gesteld.

De verwachting is dat het onderzoek binnen een termijn van twee tot drie maanden zal zijn afgerond, of zoveel eerder als mogelijk, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Uitgangspunt van burgemeester en presidium is om het resultaat van het onderzoek openbaar te maken.

De gemeente Valkenswaard vrijwaart de onderzoekers voor eventuele aansprakelijkheid, in welke vorm en door wie dan ook. Daartoe zal de burgemeester een vrijwaringsverklaring opstellen.

Met ondertekening van dit stuk verbindt de gemeente Valkenswaard zich aan de hierboven geformuleerde uitgangspunten.

Valkenswaard,
Drs. A.B.A.M. Ederveen (MSc)                        


Update 29 januari 2018

Onderzoekscommissie bekend

De onafhankelijke externe onderzoekscommissie die zich over de vermoedens van integriteitschending door raadslid R.T.M.M. (Ruud) van Dijk gaat buigen, is samengesteld. Conform het integriteitsprotocol van de gemeenteraad verstrekt burgemeester Ederveen in overleg met het presidium (de fractievoorzitters) deze week een schriftelijke opdracht.

De beoogde commissie bestaat uit:

  • de heer prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, emeritus hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder bouwrecht (Tilburg University) en oud-hoogleraar Bouwrecht (Universiteit Leiden), voormalig Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voormalig vicevoorzitter van het Instituut voor Bouwrecht (Den Haag);
  • de heer D.W. de Cloe, oud-lid van de Tweede Kamer (o.a. oud-voorzitter van de vaste Kamercommissie voor BZK) en voormalig waarnemend burgemeester (o.a. in Maasdriel en Bergen op Zoom) en lid van de onderzoekscommissies in Maasdriel (2011) en Laarbeek (2015);
  • de heer drs. C.P.N.G. van den Heuvel, voormalig adviseur en plaatsvervangend kabinetschef van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, voormalig hoofd provinciaal stafbureau bestuurlijk-juridische zaken (provincie Noord-Brabant), oud-raadslid en ad hoc werkzaam als adviseur/onderzoeker.

Bij twijfel, onderzoeken

Burgemeester Ederveen: “We vinden het allemaal belangrijk voor het vertrouwen in onze lokale democratie dat er geen twijfel is over integriteit. We hebben elkaar daar de afgelopen jaren - als daartoe aanleiding was - op aangesproken. Ook ik doe dat. Daarbij is het dan wel enorm belangrijk dat zaken dus gemeld worden. En we vinden met elkaar dat bij twijfel over integriteit, duidelijk moet worden wat er daadwerkelijk aan de hand is. Betrokkene en de fractievoorzitters hebben dat ook in de nu actuele zaak weer nadrukkelijk aangegeven, en ik ben dat zeer met ze eens. Zij vinden het bovendien belangrijk dat er nu een onderzoek komt om de feiten boven tafel te krijgen. Dat is precies wat ik laat doen."

Publicatie is melding

Het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) gaf op 22 januari jl. aan zich te kunnen voorstellen dat de publicaties in het Eindhovens Dagblad van 20 januari jl kunnen worden gezien als een melding van een integriteitsschending zoals beschreven in het protocol ‘Vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’. De burgemeester heeft daarop gezegd de publicatie te beschouwen als een melding. Hiermee is in werking getreden het protocol ‘Vermoeden integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2013.


Update 24 januari 2018

Burgemeester laat extern onderzoek doen naar raadslid

Burgemeester Ederveen van Valkenswaard gaat zo spoedig mogelijk een externe onderzoekscommissie en een extern onderzoeksbureau opdracht verstrekken tot het verrichten van een nader of specialistisch onderzoek. Dit naar aanleiding van de publicaties in het Eindhovens Dagblad van 20 januari 2018 inzake het raadslid Ruud van Dijk.

Het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) gaf op 22 januari jl. aan zich te kunnen voorstellen dat de publicaties in het Eindhovens Dagblad van 20 januari jl kunnen worden gezien als een melding van een integriteitsschending zoals beschreven in het protocol ‘Vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’. De burgemeester heeft daarop gezegd de publicatie te beschouwen als een melding. Hiermee is in werking getreden het protocol ‘Vermoeden integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2013.

Het protocol wordt nauwgezet gevolgd. De eerste stappen, het doen van een feitenonderzoek, zijn in feite door de publicaties genomen. Door betrokkene en zijn fractie is ook aangedrongen op een onderzoek, zoals deze nu in gang wordt gezet. Langs deze lijn is ook van gedachten gewisseld in het presidium van afgelopen maandag.

Burgemeester Ederveen: “We vinden het allemaal belangrijk voor het vertrouwen in onze lokale democratie dat er geen twijfel is over integriteit. We hebben elkaar daar de afgelopen jaren - als daartoe aanleiding was - op aangesproken. Ook ik doe dat. Daarbij is het dan wel enorm belangrijk dat zaken dus gemeld worden. En we vinden met elkaar dat bij twijfel over integriteit, duidelijk moet worden wat er daadwerkelijk aan de hand is. Betrokkene en de fractievoorzitters hebben dat ook in de nu actuele zaak weer nadrukkelijk aangegeven; en ik ben dat zeer met ze eens. Daarbij is door hen aangegeven dat het belangrijk is nu een onderzoek te laten uitvoeren om de feiten op tafel te krijgen. Dat is precies wat ik laat doen."


Update 23 januari 2018

Verklaring na vergadering presidium van 22 januari

23 januari 2018 - Lees hier de verklaring die is opgesteld na de vergadering van het presidium van

Het presidium van Valkenswaard (vergadering van fractievoorzitters) heeft in haar vergadering van 22 januari 2018 aangegeven zich te kunnen voorstellen dat de publicatie van zaterdag 20 januari jl in het Eindhovens Dagblad beschouwd kan worden als een melding van een integriteitsschending zoals beschreven in het protocol ‘Vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’.

Burgemeester Ederveen heeft daarop gezegd het te beschouwen als zo'n melding. Hierop is het protocol ‘Vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’ in werking getreden. De burgemeester bekijkt nu of de melding zodanig concreet is en van een zodanige ernst dat een nader onderzoek noodzakelijk is. Over de beantwoording van de vraag naar ernst en concreetheid van de melding kan de burgemeester zich laten adviseren door +een extern deskundige. Indien de melding voldoende concreet en voldoende ernstig is, geeft de burgemeester opdracht tot het doen van feitenonderzoek. Het
feitenonderzoek vindt plaats op een door de burgemeester te bepalen wijze, waarbij voor de betreffende melding de meest geëigende onderzoeksmethode
wordt gekozen.

Er is gisterenavond geen besluit genomen.

Het protocol vindt u hieronder als download.


22 januari 2018

Reactie burgemeester Ederveen op artikel ED 20 januari jl.

"Als burgemeester heb ik met zorg kennisgenomen van de publicaties in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 20 januari 2018.

Deze publicatie is niet alleen schadelijk voor het betrokken raadslid en zijn partij, maar evenzeer voor de gemeenteraad en het aanzien voor de politiek. De burgers van Valkenswaard moeten erop kunnen vertrouwen dat hun volksvertegenwoordiging van onbesproken gedrag is. Dat hoort bij de voorbeeldfunctie die wij hebben. Het is daarom van belang dat snel duidelijkheid komt over de gesuggereerde feiten. Ik ben in overleg met het betrokken raadslid en zijn fractievoorzitter om mogelijk te komen tot een onafhankelijk extern onderzoek.  In het maandelijkse overleg van fractievoorzitters aankomende maandagavond zullen we de uitkomsten van dat overleg met elkaar bespreken. Zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen is het immers zaak hier snel helderheid over te verkrijgen."