Onderzoek relatie asbestdak en aanwezigheid beschermde diersoorten

Dit item is gearchiveerd op 21-03-2019.

18 februari 2019 - Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. Wanneer inwoners zo’n dak willen laten saneren, kan het zijn dat zij verblijfplaatsen of leefgebieden van dieren verstoren of onbedoeld vernielen. Inwoners zijn daarom verplicht om voor de sanering een zogenaamde quick scan te laten uitvoeren door een ecologisch adviseur om te bepalen of dieren worden verstoord door de sanering. Zo’n scan kost ongeveer 700 euro. Nu biedt de gemeente zo’n quick scan voor een aantal geselecteerde adressen kosteloos aan.

De gratis quick scan hoort bij een onderzoek dat de gemeente uitvoert samen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De gemeente wil in beeld krijgen of aan de hand van het type asbestdak vooraf een inschatting kan worden gemaakt of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Want dan kunnen er op tijd maatregelen genomen worden, waardoor er geen extra kosten en vertraging opgelopen wordt bij de sanering van asbestdaken.

Adressen geselecteerd

De gemeente heeft een beperkt aantal adressen geselecteerd waarin verwacht wordt een asbestdak aan te treffen waaronder vogels of andere dieren kunnen zitten. Een ecologisch adviseur gaat zo’n dak onderzoeken. Als er vogels of andere dieren kunnen zitten, beoordeelt de adviseur of er met simpele maatregelen een verstoring voorkomen kan worden. Als inwoners zijn advies opvolgen, kunnen zij zonder problemen (na een goedgekeurde sloopmelding) hun asbestdak laten verwijderen. 

Wat gebeurt er met het onderzoek?

Uiteindelijk dient dit onderzoek een werkwijze op te leveren waarmee de risicovolle locaties met beschermde soorten vooraf in kaart worden gebracht. Hierdoor kan op het moment dat een sloopmelding wordt ingediend, al duidelijk worden of de Wet natuurbescherming aan de orde is. De eigenaar weet dan op tijd waar die aan toe is.