Onderwijs: minder langdurig schoolverzuim in de regio

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

Gezamenlijk persbericht van de 14 deelnemende gemeenten aan Passend Onderwijs.

16 februari 2017 - In regio Eindhoven-de Kempen zijn er minder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die thuiszitten dan in de rest van Nederland.

Dit is met name te danken aan de goede samenwerking in de regio. De aansluiting onderwijs, leerplicht  en jeugdhulp is sinds de invoering van passend onderwijs op  1 augustus  2014 flink verbeterd.  Er wordt vroegtijdig  gesignaleerd of er met jongeren iets aan de hand is en daardoor zijn adequate oplossingen mogelijk.  Landelijk beginnen gemeenten met een aanpak voor thuiszitters, maar onze regio loopt voorop.

De gemeente Valkenswaard maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) De Kempen en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) Eindhoven-Kempenland (het RSV PVO). Leerlingen uit de gemeente Valkenswaard gaan grotendeels naar scholen binnen deze samenwerkingsverbanden. Binnen deze samenwerkingsverbanden varieert het aantal leerlingen dat langdurig verzuimt tussen de 30 en 40 (op de 67.000 leerlingen in de regio totaal). Een thuiszitter is een leerling die langer dan vier weken verzuimt zonder dat hem of haar een alternatief programma wordt geboden. De kinderen zijn vroegtijdig in beeld en er wordt in alle gevallen naar een passende oplossing gezocht. In Valkenswaard zijn er momenteel geen thuiszitters.

De stand van zaken over het passend onderwijs wordt door de samenwerkende gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden voor passend primair en voortgezet onderwijs Eindhoven-De Kempen beschreven in  een informatiebrief die deze week naar de betreffende gemeenteraden gestuurd is.

Kortere lijnen

Zowel voor het primair onderwijs (PO) als voor het voortgezet onderwijs (VO) hebben werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten zowel bij  de intern begeleiders, (kwaliteitsondersteuners en zorgcoördinatoren van de scholen), als bij de leerplichtambtenaren en de wijkteams – in Valkenswaard het Centrum voor Jeugd en Gezin - geïnventariseerd waar verbeterpunten liggen in de aansluiting tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp.
Wat goed loopt zijn de veelal korte en duidelijke lijnen tussen scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De expertise en kennis van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt onmisbaar geacht op scholen. De inzet en uitvoering van Veilig Thuis (hulp en advies bij huiselijk geweld) wordt als positief ervaren door de scholen. Het gebruik van het signaleringsysteem Zorg Voor Jeugd draagt hier aan ook bij.  Tot slot is er een brede wil om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp tot een succes te maken.

Deskundigheidsbevordering

De samenwerkingsverbanden in de regio Eindhoven-Kempen zetten hun financiële middelen vooral in op deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten. Zo heeft deze regio, vergeleken met andere regio’s een relatief groot aantal jeugdigen met een  problematiek in het autistisch spectrum.
Ook moet  extra aandacht gericht worden op de groep hoogbegaafden. Onderwijsgevenden moeten nog beter worden toegerust om ook deze leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.