Ondermijning: vervolg effectieve aanpak door gemeentelijke organisatie

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

15 maart 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs het Actieplan Ondermijning Valkenswaard 2017-2019 vastgesteld. Dit actieplan omschrijft de acties die de gemeente de komende tijd oppakt om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

De gemeente wil weerbaar zijn om ondermijning te voorkomen en misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te bestrijden. Omdat de diverse activiteiten team overstijgend zijn, betekent dit dat de gemeentelijke organisatie haar structuur hierop binnenkort aanpast.

Signaleren

Burgemeester Ederveen: “Dat we bij tijd en wijle te maken hebben met georganiseerde en ondermijnende criminaliteit komt natuurlijk niet altijd luid en duidelijk tot ons. Ambtenaren moeten daarom signalen kunnen oppikken, kunnen herkennen dat iets afwijkt of anderszins opvalt. Aan de balie en bij het vergunningenloket worden de medewerkers hierop blijvend getraind. En daarna moet er nog iets met het opgepikte signaal gebeuren. Dit betekent dat meer afdelingen snel moeten kunnen acteren. We gaan de komende tijd aan de slag om onze organisatie in te richten met een structuur die dwars door bestaande afdelingen en teams loopt.”

Weerbare gemeente

Enige tijd geleden is een onderzoek gehouden door het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) naar de informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid van de Oost Brabantse gemeenten. Ook is er gekeken naar de omvang van de problematiek die zich in de gemeenten in Oost Brabant voordoet. De gemeente Valkenswaard doet al veel aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo worden diverse bestuurlijke instrumenten ingezet ter voorkoming en bestrijding hiervan. Het RIEC heeft aanvullend geadviseerd om onder andere de informatiepositie te verbeteren, bewustzijn onder de medewerkers verder te vergroten en blijvend te werken aan bestuurlijke weerbaarheid.

Barrières opwerpen

De gemeente heeft mogelijkheden om barrières op te werpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de regio. Dit betekent dat de gemeente haar informatiepositie op peil moet houden, regionaal afstemt, haar veiligheidsbeleid consequent uitvoert en kritisch is bij vergunningverlening, subsidieverleningen en bij aanbestedingsprocedures. Daarnaast geldt dat zij toeziet en handhaaft en strikt sancties oplegt.

Georganiseerde aanpak

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is al langere tijd niet alleen een taak meer van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van de ondermijnende criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. De aanpak van ondermijning is een van de prioriteiten van het Veiligheidsbeleid van de gemeente Valkenswaard zoals beschreven in de door de raad vastgestelde Nota Veiligheid 2015- 2018. Alle ketenpartners - gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst – leveren als één overheid hun bijdrage.

Te downloaden: