Omvormen gemeentebossen door dunning

Dit item is gearchiveerd op 17-12-2018.

11 oktober 2018 - De gemeente Valkenswaard is eigenaar en beheerder van het bosgebied meteen zuidelijk van het vroegere MOB-complex aan de Luikerweg. In opdracht van de gemeente voert Bosgroep Zuid Nederland hier een zogeheten ‘dunning’ ofwel houtoogst uit.

Deze werkzaamheden zullen half oktober starten. De verwachting is dat de zaag- en uitrijdwerkzaamheden half december afgerond zijn.

Overgang naar gevarieerde bossen

Het dunnen dient meerdere doelen. De bomen die overblijven krijgen meer ruimte, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot grote, volle, volwassen exemplaren. Om te groeien heeft een boom uiteraard ruimte nodig. Daarnaast kunnen we door het verwijderen van bepaalde boomsoorten en juist sparen van andere, sturen op de samenstelling van de boomsoorten in het bos. We maken op deze manier stapsgewijs de overgang van een eenzijdig naaldbos naar een meer inheems gemengd, gevarieerd en gestructureerd bos. We krijgen dan meer variatie in boomsoorten, leeftijden, diameters en hoogtes. In zo’n bos is -  naast bomen - ruimte voor struiken en voor allerlei planten die in het bos thuis horen.

De te handhaven bomen zijn al uitgezocht. De bomen die verwijderd worden, zijn met oranje verf gemarkeerd. De Bosgroep maakt open plekken in verschillende bosvakken. Daar is ruimte voor een nieuwe generatie bos.

Dit alles betekent ook een positieve ontwikkeling voor de aanwezige dieren. Meer schuilplaatsen voor bijvoorbeeld reeën, maar ook open ruimtes en plek voor struiken, waar vlinders zich in thuis voelen. Door de variatie in licht en donker, loof en naald, maken we het gebied ook aantrekkelijker voor bezoekers.

Groot materieel bij uitvoering

Bij de werkzaamheden zet De Bosgroep groot materieel in. Vóór de werkzaamheden worden de aanwezige bijzondere planten en diersoorten geïnventariseerd. Deze worden bij de uitvoering uiteraard ontzien. Denk bijvoorbeeld aan roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Met een grote wagen verzamelt de Bosgroep daarna de gezaagde stukken hout en stapelt ze op naast de grotere paden. Daarvandaan gaan de stammen op transport naar de houtverwerkende industrie.

Bij het werk probeert De Bosgroep overlast en risico’s tot een minimum te beperken.

We vragen recreanten zelf ook alert te zijn en gevaarlijke situaties te vermijden.