Omvormen gemeentebossen door dunning

Dit item is gearchiveerd op 24-11-2017.

02 oktober 2017 -Ten noorden van de Dorpsstraat in Borkel en Schaft, ligt een bosgebied. Dat grenst aan de noordkant weer aan heideterrein De Malpie. 

Dit bos is een deel van de bos- en natuureigendommen van de gemeente Valkenswaard. Jaarlijks voert Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de gemeente een zogeheten ‘dunning’ ofwel houtoogst uit.
Deze werkzaamheden zullen begin oktober starten. De verwachting is dat de zaag- en uitrijdwerkzaamheden medio december afgerond zijn.

Overgang naar gevarieerde bossen

Het dunnen dient meerdere doelen. Als eerste krijgen de bomen die overblijven meer ruimte, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot grote, volle, volwassen exemplaren. Om te groeien heeft een boom uiteraard ruimte nodig. Daarnaast kunnen we door het verwijderen van bepaalde boomsoorten en juist sparen van andere, sturen op de samenstelling van de boomsoorten in het bos. We maken op deze manier stapsgewijs de overgang van een monotoon naaldbos naar een meer inheems gemengd, gevarieerd en gestructureerd bos. Met meer variatie in boomsoorten, leeftijden, diameters en hoogtes. In zo’n bos is -  naast bomen-  ruimte voor struiken en voor allerlei planten die in het bos thuis horen.
De te handhaven bomen zijn al uitgezocht. De bomen die verwijderd worden, zijn met oranje verf gemarkeerd. De Bosgroep maakt open plekken in verschillende bosvakken. Daar is ruimte voor een nieuwe generatie bos.

Dit alles betekent ook een positieve ontwikkeling voor de aanwezige dieren. Meer schuilplaatsen voor bijvoorbeeld reeën, maar ook open ruimtes en plek voor struiken, waar vlinders zich in thuis voelen. Door de variatie in licht en donker, loof en naald, maken we het gebied ook aantrekkelijker voor bezoekers.

Groot materieel bij uitvoering

Bij de werkzaamheden zet de Bosgroep groot materieel in. Vóór de werkzaamheden inventariseert zij de aanwezige bijzondere flora en fauna, zodat deze bij de uitvoering ontzien worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. De gezaagde stukken hout worden vervolgens door een grote wagen verzameld en naast de grotere paden opgestapeld. Daar vandaan gaan de stammen op transport naar de houtverwerkende industrie. Bij het werk probeert de Bosgroep overlast en risico’s tot een minimum te beperken. We vragen recreanten zelf ook alert te zijn en gevaarlijke situaties te vermijden.