Omgevingsbeleidsplan geactualiseerd

25 juli 2017 - Onlangs heeft het college een geactualiseerde versie van het Omgevingsbeleidsplan vastgesteld. Het college is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht om beleid te ontwikkelen en vast te stellen voor haar taken die voortkomen uit het omgevingsrecht. In het omgevingsrecht worden onder andere de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van activiteiten in de ruimtelijke leefomgeving geregeld.

Het omgevingsrecht heeft betrekking op het milieu, bouwen, slopen, monumenten, brandveiligheid gebouwen, ruimtelijke ordening en flora en fauna. Het geactualiseerde beleid beschrijft de keuzes die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt over de handhaving van regels voor de (leef)omgeving. Het geeft invulling aan de wens en aan de taak om overeenkomstig het omgevingsrecht te handhaven. Daarbij zijn keuzes gemaakt wat meer of minder aandacht verdient. Ook is beschreven op welke verschillende manieren toezicht wordt gehouden en welke instrumenten er beschikbaar zijn voor de handhaving.

Als vervolg op het omgevingsbeleidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft welke acties kunnen worden ondernomen met de beschikbare personele capaciteit. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met andere instanties.

Omgevingsbeleidsplan versie 2017