Nota Kaders 2020-2023 en Jaarrekening 2018 gereed

Dit item is gearchiveerd op 25-06-2019.

17 mei 2019 - Het jaar 2018 kende voor Valkenswaard een aantal mooie resultaten in het kader van de Toekomstvisie 2030.

Jaarrekening 2018

Zo is in 2018 is de langverwachte overeenkomst voor de overdracht van de huidige N69 ondertekend. Ook is via de provincie de gunning voor de aanleg van de nieuwe N69 verleend. Hiermee is een belangrijke stap vooruit gezet voor de toekomst van het centrum en de leefbaarheid in de kern. Er is een start gemaakt met de renovatie van winkelcentrum De Belleman in Dommelen. De gemeente ziet dit project als een pilot voor (overheids-)participatie en de nieuwe omgevingswet. De realisatie van dit project, zowel het budget als de uitvoering, is helemaal in handen van gelegd van de initiatiefnemers. Uiteraard doen we dit met (ambtelijke) ondersteuning van de gemeente.

Er zijn in 2018 belangrijke stappen gezet in de uitwerking van het programma De Groote Heide Dommelland. Hiermee is een basis gelegd om Valkenswaard als leisure-gemeente in de Brainportregio neer te zetten. Een groene gemeente waarin het fijn wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Ook het vernieuwde sportcomplex De Wedert draagt hier aan bij. Daarnaast realiseerde Valkenswaard een eigen ‘huiskamer’ in de wijk Geenhoven, waar bewoners terecht kunnen voor ontmoeting en ondersteuning op sociaal en maatschappelijk gebied, een mooi voorbeeld van een preventieve maatregel in het sociaal domein. Met al deze mooie ontwikkelingen blijven we investeren in onze Toekomstvisie.

Financieel resultaat

Naast de inhoudelijke successen, kregen we in 2018 ook te maken met tegenvallende uitgaven door diverse incidentele ontwikkelingen, waaronder het sociaal domein.
In het najaar van 2018 werd in de 2e Bestuursrapportage al rekening gehouden met een negatief resultaat van € 1.850.000. Uiteindelijk komen we in de jaarrekening 2018 uit op een financieel negatief resultaat van € 3.348.000.

Dit tekort dat we ten laste brengen van de algemene reserve heeft voor een deel een structureel karakter. Het vinden van een goede balans is van het grootste belang. Daarom is in 2018 onder meer gestart met het programma Transformatie Sociaal Domein. Dit programma biedt ons handvatten om onze ondersteuning beter te laten aansluiten op de zorgbehoeften van onze inwoners. Aan de andere kant wil het college met dit programma meer grip krijgen op de uitgaven binnen het sociaal domein. Wethouder Theo Geldens: “Daarbij kijken we goed naar wat al is ontwikkeld en leren daarvan. Maar we durven ook te kiezen voor een aanpak die past bij de reële behoefte die er bestaat bij de inwoners van Valkenswaard.”

Nota Kaders 2020-2023

De gemeente presenteert dit jaar een sobere Nota Kaders 2020-2023. De Nota Kaders vormt de aftrap van de jaarlijkse beleids- en planning & control cyclus van de gemeente Valkenswaard. In deze nota kijkt de gemeente vooruit en maakt zij strategische keuzes voor de toekomst. Door strak vast te houden aan de planning & controle cyclus krijgen we beter grip op de financiële ontwikkelingen in algemene zin.
Door wettelijke en autonome (onontkoombare) ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, is de financiële ruimte beperkt. Wat betreft nieuwe plannen zijn we daarom terughoudend, maar houden we wel vast aan al gemaakte keuzes om ons te positioneren als aantrekkelijke gemeente. Deze keuzes zijn op zichzelf beslist ambitieus te noemen. We kiezen daarbij voor doen en in mindere mate voor dromen.

Uit de jaarrekening blijkt dat de uitgaven in het sociaal domein op de reservepositie van de gemeente blijven drukken. Wethouder Theo Geldens: “De VNG vraagt terecht aandacht bij het Rijk voor de zorgen van de gemeenten. In Valkenswaard richten wij ons nu op twee belangrijke aandachtspunten: het uitvoeren van het collegeprogramma 2018-2022 binnen de budgetten van de lopende projecten en programma’s én de beheersing van de kosten in het sociaal domein.”

Behandeling Jaarrekening en Nota Kaders

De formele behandeling van de Jaarrekening en de Nota Kaders door de raad is op 20 juni aanstaande. Voorafgaand daaraan komen de Jaarrekening en Nota Kaders op 6 juni in de commissievergadering aan de orde. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Stukken ter inzage

Jaarrekening 2018 en de Nota Kaders 2020-2023 zijn voor iedereen te lezen op deze website. Kijk onder commissievergadering 06-06-2019.