Nota Kaders 2019-2022

Dit item is gearchiveerd op 03-06-2019.

31 mei 2018 - De gemeente Valkenswaard presenteert dit jaar een beleidsarme Nota Kaders 2019-2022. Hierin zijn dus alleen wettelijke en autonome ontwikkelingen in opgenomen.

Nota Kaders 2019-2022

De gemeente Valkenswaard presenteert dit jaar een beleidsarme Nota Kaders 2019-2022. Hierin zijn dus alleen wettelijke en autonome ontwikkelingen in opgenomen. Wethouder Theo Geldens: “De gemeente Valkenswaard moet op basis van de beleidsarme Nota Kaders keuzes maken voor de toekomst. Daarbij zijn het nog te verschijnen nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 en de beheersing van de kosten in het sociaal domein twee belangrijke aandachtspunten.” De formele behandeling van de Nota door de raad is op 28 juni aanstaande. Voorafgaand daaraan komt de Nota op 12 juni in de commissievergadering aan de orde. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Jaarlijkse aftrap

De Nota Kaders vormt de aftrap van de jaarlijkse beleids- en planning & control cyclus van de gemeente Valkenswaard. In deze nota wordt vooruit gekeken en worden er strategische keuzes gemaakt voor de toekomst. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn er geen nieuwe voorstellen die structureel middelen vergen, behalve voor wettelijke en autonome ontwikkelingen. De Nota kaders 2019-2022 is daarmee “beleidsarm” opgesteld. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en het college wil dat er ruimte blijft om de keuzes uit het nieuwe coalitieprogramma 2018-2022 te verwerken in de begroting 2019.

Sociaal domein

Uit de Jaarrekening 2017 is gebleken dat de gemeente Valkenswaard meer heeft uitgegeven in het sociaal domein dan gepland in de begroting. Bij de presentatie van de Jaarrekening heeft het college aangekondigd om de komende periode werk te maken van het terugdringen van dit tekort. Theo Geldens: “Het is een fors tekort, maar we schrikken hier niet van terug. De goede zorg voor onze inwoners blijft voorop staan. Wij zetten ons in om ook voor de toekomst een sluitende begroting te presenteren. Daarmee blijven we financiële ruimte houden voor realisatie van onze Toekomstvisie 2030 en het coalitieakkoord 2018-2022.”

Stukken ter inzage

De Nota Kaders 2019-2022 is vanaf 1 juni voor iedereen te lezen op de website van gemeente Valkenswaard onder Valkenswaard.nl/commissievergadering.