Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Nieuwe natuur in Keersopdal

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2020.

16 maart 2018 - Een gedeelte van het Keersopdal ten westen van Dommelen wordt per medio 2018 heringericht naar natuur.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit onlangs besloten. Daarvoor moet de provincie Noord-Brabant de gronden nog wel herbegrenzen (herbestemmen). Het gaat om een gebied ter grootte van 14,3 hectare dat is gelegen tussen de kom Dommelen en de Keersop. Het gebied wordt met de ontwikkeling nog groener en aantrekkelijker om bijvoorbeeld een aangelijnde hond uit te laten.                                                          

Gebiedsimpuls

Met deze herbestemming komt de gemeente haar verplichting uit het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (2012). De gemeente vraagt hiervoor subsidie aan vanuit de subsidieregeling Gebiedsimpuls, zoals door de provincie Noord-Brabant is vrijgegeven op 1 augustus vorig jaar. Het gaat om maatregelen die zijn bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving in de regio een extra impuls te geven. De vrijgave van de impulsgelden loopt vooruit op het onherroepelijk verklaren van het PIP Nieuwe Verbinding N69 (de Westparallel), dat bij de Raad van State in behandeling is.

Beekherstel en nieuw uitloopgebied

Wethouder Wijnen: “De herbestemming betekent vooral een opwaardering van de natuur en de beleving ervan. De nieuwe natuur vormt straks een groene buffer tussen de Westparallel en de kern van Dommelen. Het volkstuinencomplex en het doe-week-terrein blijven behouden.” Het beekherstel door Waterschap De Dommel en de provincie zorgt voor een mooi en belangrijk natuurgebied voor de bewoners van Dommelen.

Nieuwe inrichting en uitstraling

De inrichting van de gronden komt er in grote lijnen als volgt uit te zien:

-    Tussen de huidige waterloop en de toekomstige meandering wordt bos langs de rivieren en beken aangelegd;

-    De aanwezige sloten in het beekdal worden ondiep gemaakt en omgevormd naar natte laagtes waardoor het kwelwater niet verloren gaat;

-    De graslanden in het beekdal worden omgevormd tot kruiden- en faunarijkgrasland;

-    Er komen bomenlanen en houtwallen langs de graslanden.

Natuur Netwerk Brabant

De provincie heeft de plicht om compensatie te bieden voor gronden die straks gebruikt

worden voor de Westparallel. Hierdoor verdwijnt namelijk NNB (Natuur Netwerk Brabant)

areaal. De regiogemeenten zijn door de provincie gevraagd om binnen hun grenzen te

zoeken naar mogelijkheden om deze compensatie onder te kunnen brengen. Gemeente

Valkenswaard heeft naar aanleiding hiervan 14,3 hectare in het beekdal van de Keersop ter

hoogte van Dommelen aangedragen. Omdat dit gebied nu nog geen onderdeel is van de

NNB wordt aan de provincie een herbegrenzingsvoorstel voorgelegd.