Nieuw steunpunt mantelzorgers voorjaar 2018

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2017.

04 december 2017 - In het eerste kwartaal van 2018 komt er een nieuw steunpunt mantelzorg voor Valkenswaard.

Het gaat een centrale rol spelen bij de ondersteuning van mantelzorgers in onze gemeente.
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om zo’n steunpunt in te richten. Daarnaast nam het college enkele andere besluiten om mantelzorgers te ondersteunen.
Wethouder Hetty Tindemans, Zorg en Welzijn: ”Door het inrichten van een steunpunt en het verbeteren van ons informatieaanbod, bieden we doelgerichte ondersteuning aan mantelzorgers in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk om het hen zo makkelijk mogelijk te maken, zodat zij hun waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren.

Steunpunt ‘Mantelzorg Verlicht’

Het college van Valkenswaard heeft gekozen voor het aanbod van loket Mantelzorg Verlicht uit Eindhoven. Deze organisatie is een onderdeel van GGD Brabant Zuid Oost. Zij heeft al veel ervaring met het informeren en ondersteunen van mantelzorgers in Eindhoven. In het voorjaar van 2018 komt er voor de inwoners van Valkenswaard een apart telefoonnummer bij Mantelzorg Verlicht, waar mensen dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur terecht kunnen met vragen. Mantelzorg Verlicht gaat ook de registratie van mantelzorgers verzorgen. Dat doet nu de gemeente nog.
Als er complexe vragen zijn, hoeven mensen niet naar Eindhoven, maar komen medewerkers van Mantelzorg Verlicht op huisbezoek in Valkenswaard. Zo nodig maken zij een overdracht naar een lokale zorgverlener.

Inwoners die nu als mantelzorger bij de gemeente geregistreerd staan, hoeven geen actie te ondernemen. Zij krijgen een brief met uitleg over het nieuwe steunpunt en een verzoek om toestemming om hun registratie daar onder te brengen.

Achtergrond; Nota mantelzorg

n april van dit jaar stelde het college de nota Mantelzorg 2017 – 2020 vast. Deze beleidsnota heeft als doel om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Het ondersteunen van mantelzorgers is één van de taken die de gemeente uitvoert op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor de nota Mantelzorg heeft de gemeente samengewerkt met een ‘denktank’, bestaande uit mantelzorgers en mensen uit het verenigingsleven enerzijds en professionals van onder meer Lumens, Lunetzorg, GGZE, Cordaad, Zuidzorg, KBO, SVB, anderzijds. Uit de afstemming kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan een goed bereikbaar en vindbaar steunpunt voor mantelzorgers en voor verwijzers. De nota is verder uitgewerkt met concrete voorstellen voor 2017-2018. Die voorstellen kwamen tot stand door samenwerking met de Adviesraad sociaal domein.

Sociale kaart en andere informatie

Behalve het telefonisch loket, komt er ook een verbeterde sociale kaart op de website van Valkenswaard; Soket; hierop komt een breed overzicht van het voorzieningenaanbod op het gebied van zorg, welzijn, sport en vrije tijd.
Er komt een verkorte printversie beschikbaar voor consulenten en verwijzers om mee te nemen naar bijvoorbeeld keukentafelgesprekken.
Verder is het de bedoeling om via regelmatige publicaties in lokale media aandacht te vragen voor mantelzorg en mantelzorgers.