Nieuw integriteitsbeleid naar de raad

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2019.
gemeentehuis

20 december 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw bestuurlijk integriteitsbeleid opgesteld. In dit beleid zijn onder meer nieuwe gedragscodes voor gemeenteraad en college opgenomen.

Op 31 januari wordt de stukken ter vaststelling aangeboden aan de raad. In het nieuwe integriteitsbeleid zijn adviezen verwerkt van onderzoekscommissie commissie-De Cloe uit het rapport ‘Groter dan ik ben’.

Integriteitsbeleid verouderd

De commissie deed een aantal aanbevelingen in het rapport, onder meer over het door de gemeente Valkenswaard gevoerde beleid voor integriteit. Zo zouden de gedragcodes voor raad en college verouderd zijn en zou een permanente integriteitscommissie een waardevolle aanvulling zijn.

De gemeenteraad heeft het rapport op 19 april jl. in een openbare vergadering behandeld en besloten het onderzoeksrapport voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen. Met het nieuwe integriteitsbeleid, geeft het college hier uitvoering aan.

Met het nieuwe integriteitsbeleid stelt het college de raad voor drie stukken vast te stellen:

  • Een nieuwe gedragscode voor de leden van de gemeenteraad. Nieuw hierbij is bijvoorbeeld een verplichte evaluatie per bestuursperiode waarbij gelet wordt op actualiteit, functioneren en naleving van de gedragscode.
  • Een nieuwe gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders. Hierbij is bijvoorbeeld – zo ook voor de raad- een passage toegevoegd over de risico’s en het gebruik van sociale media.
  • Een nieuw protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers.

Daarnaast stelt het college voor om het Presidium in de toekomst ook als permanente integriteitscommissie te laten fungeren. Tot slot adviseert het college de raad tweejaarlijks een themabijeenkomst over het onderwerp integriteit te organiseren, om zo het onderwerp ‘levend’ te houden.

Burgemeester Anton Ederveen: “Integriteit betekent zeggen wat we doen en doen wat zeggen. Inwoners mogen geen enkele twijfels hebben over het integer handelen van college en raad. Alle aanbevelingen van de onderzoekcommissie hebben we daarom als college overgenomen. Het moet normaal zijn dat we elkaar aanspreken en zaken melden. Langs die lijn heb ik dat de afgelopen maanden ook al nadrukkelijker gedaan. En met dit voorstel hebben we daar nu straks ook de formele handvatten voor.”