Nieuw bestemmingsplan Eurocircuit in november in raad

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2019.

21 augustus 2018 - Het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit komt later dan gepland op de agenda van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het plan op 8 november ter vaststelling aan te bieden in plaats van 13 september.

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis dat het bestemmingsplan ongeveer gelijktijdig wordt vastgesteld met het bestemmingsplan in Bergeijk en kan het PlanMER op basis van de opmerkingen van de commissie MER beter onderbouwd worden. Door het bestemmingsplan later aan te bieden, krijgt de raad meer tijd om de uitkomsten van de milieurapportage (PlanMER) en de recente enquête over het gebruik van het Eurocircuit onder belanghebbenden, mee te wegen in zijn besluit.

Bestemmingsplannen Valkenswaard en Bergeijk

Met de besluitvorming in november, voldoet de gemeente tevens aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet bepaalt dat bestemmingsplannen in gemeenten met dezelfde geluidscontour min of meer gelijktijdig moeten worden vastgesteld. De geluidscontour van het Valkenswaardse Eurocircuit valt door de ligging voor bijna de helft in de gemeente Bergeijk. De gemeenteraad van Bergeijk behandelt zijn bestemmingsplan op 22 november. Door het bestemmingsplan van Valkenswaard op 8 november te behandelen in de gemeenteraad, worden beide plannen in dezelfde periode vastgesteld.

Nieuw voorbereidingsbesluit nodig

Met het opschorten van de raadsbehandeling wordt door het college aan de raad voorgesteld om een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Het huidige voorbereidingsbesluit loopt namelijk af. Met een nieuw voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat nieuwe vergunningaanvragen na dat besluit, moeten worden afgehandeld met het geldende bestemmingsplan als basis. Dat is bij het Eurocircuit het bestemmingsplan buitengebied 1977 dat nagenoeg geen beperkingen kent. Met een nieuw voorbereidingsbesluit loopt de gemeente dit risico niet. Het nieuwe voorbereidingsbesluit wordt in de commissievergadering van 30 augustus besproken. Het voorstel wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad op 13 september.

Bestemmingsplan Eurocircuit

Met de besluitvorming over een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit komt er een einde aan jaren discussie over het gebruik van het circuit. Het college heeft als eigenaar van de grond, al eerder maatregelen genomen om de veiligheid op het Eurocircuit op orde te brengen. Wethouder Kees Marchal: “We brengen met het dossier Eurocircuit orde op zaken. Natuurlijk willen we de vaart erin houden. Maar het nastreven van een zorgvuldig proces, waarbij de raad een gedegen besluit kan nemen over complexe materie, heeft prioriteit. Door de besluitvorming op te schorten tot november, heeft de raad voldoende tijd om ook de uitkomsten van de milieueffectrapportage én de mening van omwonenden te bestuderen.

Spreekrecht

Het bestemmingsplan Eurocircuit wordt op 25 oktober in de commissievergadering besproken. Daarna wordt het plan aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden op 8 november.

Tijdens de commissievergadering kunnen inwoners via spreekrecht hun mening geven over het bestemmingsplan Eurocircuit. Hiervoor krijgen zij vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.