Nadere regeling vastgesteld voor second opinion, mediation en klachtenafhandeling voor Wmo en Jeugdzorg

Dit item is gearchiveerd op 29-01-2018.

27 december 2017 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december jl. de ‘Nadere regeling second opinion, mediation en klachtenafhandeling voor Wmo en Jeugdzorg’ vastgesteld.

De nieuwe regeling gaat op 28 december 2017 in.

Hierna lichten we toe waar de regeling voor bedoeld is en waar die over gaat.

Second opinion

Een inwoner met een aanvraag voor een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt vaak terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Met een verzoek voor Jeugdzorg kunnen inwoners naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Na de aanvraag volgt in beide situaties gewoonlijk een keukentafelgesprek en eventueel nog een aanvullend onderzoek. Daarna ontvangt de aanvrager een gespreksverslag met een advies op maat. Meestal leidt dit tot een goede en passende oplossing voor de inwoner.

In het geval dat een klant niet tevreden is over bijvoorbeeld:

  • het verloop van het gesprek, of
  • de inhoud van het gespreksverslag, of het geformuleerde advies op maat.

Dan kan de klant een second opinion (tweede beoordeling) aanvragen bij de coördinator van het Sociaal team (voor Wmo aanvraag), of van het CJG (aanvraag Jeugdzorg).

Second opinion, ofwel tweede beoordeling, houdt in dat er een nieuw gesprek komt en een nieuw onderzoek. Dat gebeurt door een andere medewerker binnen het Sociaal team, die niet eerder betrokken was bij deze aanvraag. Die medewerker maakt ook een nieuw een advies op maat.  

Mediation

Is hierna nog geen overeenstemming, dan kan de klant bij de coördinator van het Sociaal Team/of CJG een gemotiveerd (schriftelijk) verzoek doen voor een mediation- ofwel bemiddelingsgesprek. Bij zo’n gesprek zitten de klant, de medewerker, de coördinator van Sociaal Team ofwel CJG en een mediator (bemiddelaar) aan tafel. Bedoeling is om samen tot een oplossing te komen waarmee alle partijen akkoord kunnen gaan.

Klachtenafhandeling

Als een klant niet tevreden is over de manier waarop de medewerker zich tegenover hem of haar gedraagt, kan de klant een schriftelijke klacht indienen volgens de regels van de gemeentelijke klachtenverordening.

Nadere regeling van toepassing op Wmo en Jeugdhulp

De Nadere regeling is bedoeld voor aanvragen voor Wmo-voorzieningen, waarbij de voorziening via het Sociaal Team wordt toegekend of voor Jeugdzorg via het CJG.

U vindt de tekst op deze site bij bekendmakingen.