Lintjesregen 2017

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

26 april 2017 - Dit jaar ontvangen 13 inwoners van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen een Koninklijke onderscheiding.

Wilt u de uitreiking van de lintjes online terugkijken? Ga hiervoor dan naar het webcast kanaal van de gemeente. Een overzicht van alle gedecoreerden vindt u hieronder.

De heer P.J.M. (Peter) van der Burgt

De heer P.J.M. (Peter) van der Burgt (21 september 1951) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op meerdere maatschappelijke terreinen.

Zo was de heer van der Burgt lid van de PvdA van 1971 tot 2014. Gedurende zijn lidmaatschap vervulde decorandus verschillende functies zoals afdelingsvoorzitter, penningmeester en bestuurslid. Verder was de heer van der Burgt drie periodes gemeenteraadslid.

Ook was hij van 1976 tot 2002 (meer dan 20 jaar) secretaris van Volksuniversiteit De Draaikolk en daarnaast actief in diverse commissies.

Verder was de heer van der Burgt van 1998 tot 2002 bestuurslid van RBOB De Kempen. Onder RBOB De Kempen vallen 13 scholen in de regio.

Daarnaast maakt decorandus sinds 1985 vrijwillig deel uit van de Belastingservice FNV in de regio Valkenswaard. De heer van der Burgt heeft vele inwoners geholpen bij het invullen van de belastingformulieren. Decorandus was voorts secretaris van de afdeling Valkenswaard (1976-1982) en vanaf 1986 tot op heden instructeur FNV Belastingservice.

De heer M.F. (Tiny) Damen

De heer M.F. (Tiny) Damen (2 mei 1940) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten sinds 1994 die ten goede komen aan de lokale samenleving. Zo verzorgt de heer Damen al meer dan 23 jaar voor het in de Heilige Mariakerk binnenkomende contante geld. Hij draagt zorg voor het verzamelen, inschrijven, bewaren en op gezette tijden storten van dit geld bij de bank.

Tot september 2015 was decorandus een maal per maand koster in de zondagsdienst met als taken de kerk openen, het klaarmaken voor de dienst en na de dienst alles opruimen. Tijdens deze diensten was hij ook acoliet. Na september 2015 functioneert decorandus bijna wekelijks als acoliet in de H. Nicolaaskerk. Decorandus is voorts meer dan 15 jaren koster en acoliet tijdens uitvaarten in de H. Mariakerk. Dit houdt onder andere in de kerk klaarmaken voor de begrafenis en afspraken maken met de uitvaartondernemer.

Ook is hij sinds 1996 vrijwilliger bij de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem. Tussen 2004 en 2016 was decorandus algemeen bestuurslid van de Zonnebloem afdeling Valkenswaard. De heer Damen heeft hiervoor de volgende activiteiten verricht: regelen en meehelpen tijdens activiteiten voor de zonnebloemgasten, inkoop van boodschappen en materialen, coördineren inzet van vrijwilligers, regelen drukwerk en deelnemen aan bestuursvergaderingen.

De heer W.J. (Wim) Daris

De heer W.J. (Wim) Daris (12 juli 1940) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Daris was van 1968 tot 1977 lid van het schoolbestuur St. Servatius in Borkel en Schaft. Hij was belast met het financieel, personeel en materieel beheer van de school. Ook was hij van 1969 tot 1980 bestuurslid van ponyclub “De Gaucho’s” als penningmeester.

Verder was hij van 1975 tot 1992 voorzitter van de Oranjevereniging in Borkel en Schaft. De Oranjevereniging organiseerde van 1975 tot 1992 diverse activiteiten in Borkel en Schaft zoals activiteiten op Koninginnedag, de intocht van Sinterklaas, paaseieren zoeken en activiteiten met betrekking tot Sint Maarten.

Ook maakte hij van 1984 tot 1999 deel uit van de gekozen wijkraad Borkel en Schaft. De wijkraad was het inspraak c.q. adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Valkenswaard, waarin zaken uit Borkel en Schaft aan de orde kwamen.

Verder trad hij in 1990 toe tot het kerkbestuur van de Heilige Servatiusparochie in Borkel en Schaft. Na de fusie in 2002 werd hij lid van het kerkbestuur van de parochie van de Heilige Nicolaas. In 2015 werd hij voorzitter van de kerkcommissie van de Heilige Servatiuskerk in Borkel en Schaft. Bij de festiviteiten in 1990 bij het 300-jarig bestaan van de Servatiusparochie speelde de heer Daris een belangrijke rol.

De heer L.B.M. (Leo) van der Geer 

De heer L.B.M. (Leo) van der Geer  (20 juni 1940) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer van der Geer heeft zich van 1976 tot 2012 ingezet voor de parochie H. Paulus en H. Antonius. Zo was hij onder andere: lector, assistent voorganger, voorzitter van het kerkbestuur van de Antoniusparochie, deelnemer aan de commissievergadering en van diverse parochiële werkgroepen, organisator feestavond voor parochiële medewerkers en vrijwilligers en ook 10-jarig bestaan van de Pauluskerk en 75-jarig bestaan van de Antoniuskerk, collectant van Samen Verder, bezorger van het parochieblad en nauw betrokken bij de oprichting van de Pastorale Eenheid Valkenswaard.

Vanaf 2007 kruipt de heer van der Geer in de rol van Sinterklaas voor Stichting De Hijskraan. Dit doet hij in het buurthuis en op huisbezoek bij gezinnen. Doelstelling van Stichting "De Hijskraan" is het in de ruimste zin bieden en bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van mensen die hun vrije tijd in enigerlei verband actief of passief willen beleven.

Ook heeft hij tussen 1998 en rondom 2009 boeken ingesproken voor slechtzienden en blinden bij stichting Dedicon. Daarnaast is hij vanaf 2011 voorzitter van seniorenkoor “De Wedertzangers”. In deze functie is de heer van der Geer voorzitter van de bestuursvergadering, van de Algemene Ledenvergadering en van diverse werkgroepen, zoals de feestcommissie en muziekcommissie. Ook is hij bij bijeenkomsten van de Regionale Bond voor Ouderenkoren en de Landelijke organisatie voor Ouderenkoren.

De heer G. (Gijs) de Groot

De heer G. (Gijs) de Groot (23 juni 1938) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Valkenswaardse gemeenschap. Vanaf 1999 is de heer de Groot werkzaam binnen het onderhouds-en kerkhofteam van de Martinusparochie in Dommelen.  Zo stuurt hij vrijwilligers aan voor onderhoud van het park en de begraafplaats. Bovendien is decorandus zelf jarenlang grafdelver geweest, verzorgt hij de bijzetting van de urnen en knipt en levert hij palmtakken voor alle kerken van Valkenswaard.

Ook was hij van 1970 tot 1998 actief voor de EMA (later BBA). De heer de Groot kwam in diverse commissies en raden op voor het welzijn van de collega’s. In een enkel geval kreeg hij daar gelegenheid onder werktijd voor maar vaak kostte hem dat vele avonduren. Zo was hij commissielid voor de ondernemingsraad, zat hij in de roostercommissie (1985-1998) en was hij vakbondslid.

Verder is de heer de Groot van 1971 tot 1998 bestuurslid geweest van de personeelsvereniging EMA. De heer de Groot zette zich als bestuurslid vele jaren in bij het organiseren van uitstapjes, speurtochten, kinderdagen en nog veel meer.

De heer F.J.A. (Frans) van Ham

De heer F.J.A. (Frans) van Ham (23 januari 1943) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de lokale samenleving. De heer van Ham zet zich vanaf 1970 in voor Watervrienden Valkenswaard. De eerste 10 jaar als instructeur aan het zwembad en als bestuurslid. Hij is een betrokken vrijwilliger die aanwezig is bij de jaarvergaderingen, het afnemen van diploma’s en bij andere activiteiten. Ook geeft hij nog zwemles.  

Vanaf 2000 is de heer van Ham een zeer gewaardeerd lid van Heemkundekring Weerderheem. Het bestuur juicht met name zijn actieve inzet en productiviteit voor alle Wereldoorlog II-zaken toe. Decorandus schept er genoegen in mensen van de juiste informatie te voorzien over de Tweede Wereldoorlog. Zo geeft hij bijvoorbeeld in het kader van 4 en 5 mei geschiedenislessen op basisscholen in de gemeente Valkenswaard. Hij heeft een warme belangstelling voor historische zaken en is aanwezig op evenementen en momenten van historische relevantie. De heer van Ham investeert met grote inzet in heemzaken en levert degelijk en deugdelijk geschiedkundig werk af. Decorandus heeft grote interesse voor het onderwerp ‘oorlog en vrede’ en heeft zich ingezet voor een complete update en digitalisering van alle aanwezige gegevens over dit onderwerp. Ook voor de werkgroep ‘fotoherkenning’ heeft hij zich een tijd ingezet. Ook zet hij zich in voor onderwerpen waarvoor nader onderzoek nodig is. Mede dankzij hem is meer beeldmateriaal beschikbaar.

De heer G.P.M. (Gerard) Houben

De heer G.P.M. (Gerard) Houben (21 mei 1947) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de lokale gemeenschap. Vanaf 2003 tot nu is de heer Houben actief geweest voor Dorpshuis d’n Teut. Zo heeft hij veel tijd besteed aan het werven van fondsen en het zoeken van een beheerder en werven van vrijwilligers. Vele activiteiten zijn door de heer Houben waarbij het technisch onderhoud wel de belangrijkste was.

Vanaf de opening van het Dorpshuis in 2004 tot 2013 was de heer Houben lid van het stichtingsbestuur in de functie van plaatsvervangend penningmeester en secretaris/penningmeester. Tot 2009 is hij tevens plaatsvervangend manager geweest. En van 2009 tot 2013 heeft decorandus de functie van manager bekleed in het Dorpshuis. Eind 2013 is de heer Houben gestopt als bestuurslid en is als vrijwilliger en plaatsvervangend beheerder verder gegaan.

Ook is hij al 55 jaar lid van fanfare EMOS. Naast het functioneren als muzikant heeft hij zich voor de fanfare op verschillende manieren ingezet. Zo heeft hij onder andere 25 jaar gezorgd voor het onderhoud van de instrumenten, heeft hij lange tijd de opslag van de instrumenten verzorgd, was hij verantwoordelijk voor de uitgave en inname van de instrumenten heeft hij vele jaren de werving van nieuwe jeugdleden voor zijn rekening genomen, nam hij de aankoop van nieuwe instrumenten voor zijn rekening en heeft hij jeugdleden begeleid tijdens opleidingen.

Samen met enkele betrokken inwoners van Borkel en Schaft werd in 1970 de “Wijkraad 70” opgericht om aandacht te krijgen van de gemeente voor de leefbaarheid, de leefomgeving en de ontwikkeling van het dorp. Na 3 jaar werden er met medewerking van de gemeente verkiezingen gehouden voor een officiële wijkraad als adviesorgaan voor de gemeente. Gedurende zijn periode als lid van de wijkraad is hij enige jaren voorzitter geweest en heeft hij verschillende jaren het secretariaat voor zijn rekening genomen.

De heer F.A. (Frans) Janssen

De heer F.A. (Frans) Janssen (18 december 1943) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de lokale samenleving. De heer Janssen heeft zich in de jaren 1977 tot 1996 actief ingezet voor de PvdA, afdeling Valkenswaard en is tot op heden trouw gebleven aan deze partij. Vanaf ongeveer 1980 tot 1989 was hij lid van de Commissie Pers en Propaganda en daarmee onder andere verantwoordelijk voor persberichten en het afdelingsledenbestand "Rood Spoor". Ook was hij voorzitter van de afdeling Valkenswaard van 1989 tot 1996.

Van 1988 tot 2007 heeft de heer Janssen activiteiten verricht voor stichting Carnavalsviering

Striepersgat. Hij was lid van de optochtcommissie van 1988 tot 2004 en voorzitter van 2004 tot 2007. In deze hoedanigheid maakte hij ook deel uit van het bestuur van de stichting. Hij was er ook verantwoordelijk voor dat er ieder jaar voldoende groepen en wagens deelnamen aan de carnavalsoptochten en was zodoende vaak in gesprek met potentiële deelnemers.

Van 2003 tot 2011 is de heer Janssen bestuurslid van het Vogelverschrikkerfestival Valkenswaard. Dit is een tweejaarlijks evenement met activiteiten voor jong en oud: muziek, theater en gezelligheid. Decorandus heeft zich binnen het bestuur van het Vogelverschrikkerfestival vooral bezig gehouden met de facilitaire kant van het tweejaarlijks evenement en het werven en motiveren van vrijwilligers. Het voorzitterschap van het festival wordt bij toerbeurt ingevuld. De heer Janssen was voorzitter in 2007. Ook legde hij zich toe op de coördinatie voor het leveren van 25 vogelverschrikkers aan Plopsaland België.

Daarna is hij van 2011 tot 2015 voorzitter geweest van Samenloop voor Hoop. Dit is een wandelloop van 24 uur voor kankerbestrijding..

En vanaf 1993 is de heer Janssen bestuurslid van stichting Kapellerput. De Kapellerput in Heeze is een congresaccommodatie met overnachtingsmogelijkheden. Sinds 2006 is de heer Janssen voorzitter.

De heer C.J.F. (Cas) Kreijns

De heer C.J.F. (Cas) Kreijns (29 juli 1945) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de lokale gemeenschap. Van 2003 tot nu is de heer Kreijns koster bij uitvaarten en huwelijken in de kerk van de H. Martinus in Dommelen. Decorandus springt sinds 1996 in bij verschillende activiteiten in de parochie.

Ook is hij van 2006 tot 2010 voorzitter van de wijkraad Dommelen. Kenmerkend voor decorandus in deze functie was, dat hij midden in de samenleving staat en er alles aan doet om het voor de inwoners van Dommelen nog beter te maken. Hij weet de aandachtspunten in de wijk te vinden en was bij de gemeente regelmatig aanwezig om belangrijke punten te bespreken.

Bovendien is de heer Kreijns al meer dan tien jaar rondleider bij het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Het museum over de lithografie en steendruk.

De heer W.C.M. (Wim) Luijbregts

De heer W.C.M. (Wim) Luijbregts (20 maart 1948) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de samenleving. Vanaf 1965 hebben vele verenigingen en instanties niet alleen financiële steun ontvangen, maar het bedrijf van de heer Luijbregts stond klaar voor de praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld de technische ondersteuning in de beginperiode van het Bloemencorso Valkenswaard, het beschikbaar stellen van het bedrijf als startpunt voor wandeltochten en bedrijfsruimte en auto’s (gratis) beschikbaar stellen bij evenementen. Decorandus heeft de gemeente Valkenswaard mede op de kaart gezet op het gebied van de autosport. Hij heeft in de beginperiode van zijn autosportcarrière meegewerkt aan de ontwikkeling van de autosport activiteiten (en de auto) van DAF: de auto waarin hij Europese bekendheid verwierf in alle grote Europese Rally’s zoals de Tulpenrally, Rally van Monte Carlo, Rally van Portugal, 24 uur van Ieperen, Deutschland Rally. In 2016 nam hij voor de 50ste keer deel aan Nederlandse oudste rally: de Eindhovense ELE rally. In 1982 werd hij Nederlands rallykampioen. Daarnaast werd hij een aantal keer tweede in het Nederlands kampioenschap.

Ook is hij vanaf 1971 actief voor de Nederlandse Rallycross Vereniging. Decorandus is al sinds lange tijd verbonden aan het Eurocircuit in Valkenswaard. Vanaf de aanleg van het permanente circuit in 1971 is hij uitgebreid bij alle organisatorische aspecten betrokken geweest. Bij nagenoeg alle wedstrijden die sindsdien op het circuit georganiseerd zijn, is decorandus in meer of mindere mate betrokken geweest. Vanaf 2003 tot 2012 heeft hij diverse officiële functies bekleed. Hij was gedurende die periode een aantal seizoenen assistent wedstrijdleider en met de opkomst van het Europees Rallykampioenschap was zijn benoeming tot wedstrijdleider evident. Op verzoek van de ERA (de European Rallycross Association) heeft hij bovendien een aantal jaren de functie van Drivers Liaison Officer bekleed: de vertrouwenspersoon tussen de Europese rijders en de organisatie. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds verbonden aan de NRV als organisatie-adviseur. In 2005 maakte de rallycross op initiatief van decorandus kennis met de RST-klasse. Met de introductie van de RST-klasse kregen in 2005 rijders vanaf 14 jaar de kans om betaalbaar kennis te maken met de rallycross. Niet alleen bleek de RST een kweekvijver voor rallycrosstalent, ook de rallysport profiteerde mee. Decorandus coachte veel jonge rijders en zorgde er persoonlijk voor dat de eerste RST auto’s beschikbaar kwamen voor de opleiding.

Verder is de heer Luijbregts vanaf 2013 actief voor Driving4Charity. Ruim 10 jaar geleden heeft decorandus het initiatief genomen om zijn passie, de autosport, te combineren met maatschappelijke goede doelen. Al vóór de oprichting van de Stichting Driving4Charity haalde hij met zijn activiteiten aanzienlijke bedragen op voor o.m. het Valkenswaardse Philfonds en de Stichting Leergeld. Omdat de bedragen steeds substantiëler werden, werd besloten tot de oprichting van de stichting Driving4Charity. In 2014 wist hij daarmee voor de Wensambulance Brabant met zijn deelname aan de ScanCovery Trial bijna 90.000 euro bij elkaar te rijden, waardoor er twee nieuwe ambulances konden worden aangeschaft. Als initiatiefnemer wist hij voor dit doel een team van bijna 20 Valkenswaardse inwoners enthousiast te krijgen. Om deze activiteiten te ondersteunen, is decorandus de medeoprichter en voorzitter van de Stichting Driving4Charity.

Mevrouw M.S.J.E. (Sylvia) Hol-Snelders

Mevrouw M.S.J.E. (Sylvia) Hol-Snelders (22 januari 1946) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor de lokale samenleving. Mevrouw Snelders is sinds 2006 voorzitter van het dameskoor van de Mariaparochie in Valkenswaard. Het dameskoor verzorgt onder andere de rouw- en trouwvieringen in de Mariakerk. Door toedoen van mevrouw Hol-Snelders treedt het dameskoor 5 keer op voor Valkenswaardse zorgcentra en 1 keer voor de ziekenbezoekdienst van de Mariaparochie. Ook organiseert zij jaarlijks een gezellig uitstapje, het Ceciliafeest en de jaarvergadering.

In de periode 2011 tot maart 2016 heeft decoranda deel uitgemaakt van de cliëntencommissie “De Bogen” in Valkenswaard. Haar werkzaamheden bestonden uit het klaar staan voor de cliënten en het beantwoorden van vragen. Zorgcentrum De Bogen is een verpleeghuis met 52 appartementen in Valkenswaard.

Vanaf 1991 maakt zij deel uit van de groep handwerken Welfare Rode Kruis “Haagacker De Bogen” in Valkenswaard. Haar werkzaamheden bestaan uit het klaar staan voor de cliënten (luisterend oor), het beantwoorden van vragen, het begeleiden van het handwerken en het verzorgen van een versnapering. Zij is ook een periode penningmeester geweest van deze groep. Mevrouw Snelders geeft leiding aan deelnemers en vrijwilligers van deze groep.

Ook is zij vanaf 1988 lid van de Diaconie/Bezoekdienst van de Mariaparochie in Valkenswaard. Zij verzorgt maandelijkse activiteiten voor ouderen zoals paas-, kerst- en Mariavieringen, kienmiddagen en informatieve middagen. Tevens bezoekt zij ouderen en zieken uit de Mariaparochie. Vanaf 2001 is zij ook voorzitter van deze Diaconie/Bezoekdienst. In de diaconie/bezoekdienst zitten 7 mensen.

Verder heeft zij vanaf 1984 werkzaamheden verricht voor peloton 420. Deze werkzaamheden bestonden uit het verzorgen van uitnodigingen voor pelotonsvieringen. Daarnaast onderhoudt zij tot op heden voor haar man de contacten met buitenlandse Defensie-eenheden. Bij diverse festiviteiten heeft zij ook een grote rol gespeeld in de organisatie daarvan.

De heer G.L.M. (Ger) Swinkels

De heer G.L.M. (Ger) Swinkels (7 mei 1954) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten ten bate van de Nederlandse samenleving.  De heer Swinkels bekleedt vanaf 1976 verschillende bestuurlijke en adviserende functies binnen de ANVR. Hij is nog steeds actief in het begeleiden van buitenlandse reisondernemingen die lid van de ANVR willen worden. Ook heeft hij verschillende lesboeken voor medewerkers in de reissector geschreven.

Ook was hij van 2011 tot 2014 lid van het Landelijk Bestuur van Koninklijke Horeca Nederland. En van 2010 tot 2015 lid van de voordrachtscommissie van Koninklijke Horeca Nederland. Dit is een commissie die nieuwe landelijke bestuursleden zoekt en vervolgens voordraagt aan de ledenraad. Per 1 december 2014 is hij vertrouwenspersoon van deze commissie. Verder was de heer Swinkels van 2013 tot 2015 lid van het Topteam Gastvrijheideconomie dat door het ministerie van Economische Zaken op initiatief van Gastvrij Nederland is ingesteld. Als lid van dat Topteam heeft decorandus een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de Actieagenda ‘Vinden, Verrassen, Verbinden’ dat door het Ministerie is overgenomen als haar beleidskader voor de komende jaren.

Vanaf 2014 is hij mede-initiatiefnemer van “Renaissance van het platteland”, een landelijke denktank die adviezen geeft over de toekomst van het platteland met betrekking tot vitaliteit/nieuwe verdienmodellen/toekomst en transmissie agrarische sector, financiering-handhaving-inrichting van het openbare gebied.

Sinds 2013 maakt de heer Swinkels ook deel uit van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR). STIRR is een stichting van en voor gastvrijheidsondernemers die de strategische innovaties op het snijvlak van gastvrij ondernemen en ruimte stimuleert. Daarnaast heeft hij vanaf 2004 tot 2010 diverse activiteiten verricht voor de Lokaal Toeristische Adviesraad.Dit heeft onder andere tot doel om de onderlinge samenwerking tussen toeristisch-recreatieve partijen te bevorderen en het ontplooien van lokale toeristische activiteiten.

Mevrouw J. (Anneke) Droog-Vleeschhouwer

Mevrouw J. (Anneke) Droog-Vleeschhouwer (22 mei 1942) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor de Valkenswaardse samenleving. Mevrouw Vleeschhouwer is sinds 1978 lid van het IVN Valkenswaard-Waalre. Vanaf dat moment is zij lid van de werkgroep Schoolgidsen en contactpersoon voor basisscholen in Valkenswaard en begeleidde zij onder andere schoolwandelingen. Vanaf 1987 bereidt zij het schoolproject voor en voert ze uit. Ook verzorgt ze de informatieavonden voor de scholen en de planning van de bezoeken van het project door de scholen.

Verder is zij van 1986 tot 1995 lid van het lokale IVN bestuur namens het Scholenwerk. Binnen het bestuur behartigt mevrouw Vleesschouwer de belangen van het Scholenwerk, de contacten met de basisscholen en het overleg van schooldirecteuren, de planning van de bezoeken en schoolwandelingen, en het gebruik van het gebouw en de faciliteiten.

Van 2000 tot 2002 is zij lid van het bestuur en vertegenwoordigt de Scholenwerkgoep. Vanaf 2002 vervult zij de secretarisfunctie binnen het bestuur en vertegenwoordigt zij het cursuswerk.

Vanaf 1990 begeleidt mevrouw Droog-Vleeschhouwer als natuurgids enkele keren per jaar een publiekswandeling. Zij verzorgt jaarlijks een wandeling in Valkenswaard voor de deelnemers van het regionale overleg tussen natuurgroeperingen en de ZLTO.

Ook is zij lid van de cursorische werkgroep. Sinds 2000 verzorgt ze de voorbereidingen van de plantendetermineer- en paddenstoelencursus samen met andere docenten en voert ze ook uit. De natuurfotografiecursus heeft zij samen met de docent ontwikkeld, voorbereid en uitgevoerd. Op woensdagmorgen is een vijftal werkgroepen aanwezig in het IVN-gebouw. Daarnaast is er een inloop van bestuursleden, werkgroepleden en derden om zaken kort te sluiten. Decoranda vervult sinds 2002 de vraagbaakrol tussen de aanwezigen en zorgt op die woensdagmorgen voor het open zijn van het IVN gebouw en koffie.