Kapvergunning voor bomen in Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

18 mei 2017 - De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend ( nummer OV 2017.0030 ) voor het kappen van een aantal bomen in plangebied Lage Heide in Dommelen.

De bomen worden gekapt in verband met de voorbereidingen van woningbouw in Lage Heide, fase 3. Het gaat hierbij om de locatie tussen de Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiusstraat en de Venbergseweg.
De vergunning is verleend op 11 mei 2017. U vindt de publicatie in de rubriek Bekendmakingen.

Aanvraag 36 bomen waarvan 15 vergunningsplichtig

De vergunning was aangevraagd voor 36 bomen, vandaar dat dit ook zo in de omschrijving staat. De aanvrager heeft 1 boom teruggetrokken uit de aanvraag. Van de 35 bomen bleken er 20 niet-vergunningsplichtig te zijn. Die zijn onlangs gekapt. Omdat het broedseizoen al is aangebroken, is er vooraf advies ingewonnen bij een ecoloog. Nadat bleek dat het kappen geen verstoringen van beschermde diersoorten tot gevolg had, zijn de bomen gekapt.
De nu verleende kapvergunning geldt dus voor de overgebleven 15 bomen.
Tot deze 15 bomen behoren ook twee waardevolle eiken. Hiervoor heeft de gemeente een aparte belangenafweging gemaakt. De bomen maken onderdeel uit van een lange rij  met een lengte van ongeveer 1 km. De gemeente is van oordeel dat na het kappen van de 2 bomen er voldoende bomen overblijven om de landschappelijke waarde van deze rij te behouden. Verder worden in het plangebied van Lage Heide meer dan 300 bomen geplant en ruim 90 hectare natuurgebied ontwikkeld. Uiteindelijk is – alles in aanmerking genomen - de conclusie dat de belangen voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundige plan Lage Heide zwaarder wegen dan het belang om beide bomen te behouden.

Bezwarentermijn

De vergunning is op 12 mei verzonden. Vanaf 13 mei tot en met 23 juni kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken tegen de vergunning. In die periode mag de aanvrager ook nog niet gaan kappen.

Bij kappen rekening houden met Wet natuurbescherming

Als er geen bezwaren ingediend worden, is de vergunning na 23 juni onherroepelijk. Toch mag dan nog niet direct gekapt worden. Op basis van de Wet Natuurbescherming is het verboden om vogels en andere dieren opzettelijk te verstoren. Dit betekent in de praktijk dat kap van bomen of houtopstanden zeker niet is toegestaan in de broedperiode. In de wet wordt geen exacte datum genoemd voor het broedseizoen. Het algemene advies van de landelijke overheid is om geen verstorende werkzaamheden uit te voeren tot half augustus. Het kappen van de 15 bomen zou alleen eerder kunnen plaatsvinden als op basis van een deskundig advies (bijvoorbeeld van ecoloog) aangetoond is dat van verstoring geen sprake is.