Hoorzitting over vrachtwagenverbod Europalaan

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

30 mei 2017 - Vandaag is in het gemeentehuis van Heeze een openbare hoorzitting door de Algemene kamer van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2 Gemeenten. Op 22 februari jl is besloten tot het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan. Dit verbod kent een lange voorgeschiedenis van besluiten en herinrichtingsplannen voor de Europalaan.

Het proces van relevante besluiten vanaf 1996

De gemeente is reeds lange tijd bezig geweest met de herinrichtingplannen van de Europalaan. Hieronder is op hoofdlijnen het doorlopen proces weergegeven van relevante besluiten.

1 Besluit reconstructie van Europalaan

Het oorspronkelijke plan Europalaan stamt uit de jaren 70 en diende als omleiding voor de huidige N69. Met de aanleg van de Zuidelijke Randweg kreeg deze route ook echt de vorm die het moest hebben. Door de grote toename van verkeer op de Europalaan leidde dit tot een overschrijding van de milieunormen. Daarom is destijds besloten om een bocht naar links te maken ter hoogte van de Zuidelijke Randweg. Daarmee werd binnen de gestelde milieunormen gebleven. Deze situatie heeft geduurd tot het moment dat de Europalaan werd gereconstrueerd afgelopen jaar.

In 1996 is het Verkeersbeleidsplan opgesteld. In dit plan werd al de focus gelegd op het verleggen van de verkeersproblematiek buiten de kern van Valkenswaard. Dit plan is opgebouwd in twee fasen. Fase 1 gaat uit van realisatie van de Lage Heideweg en het verleggen van de stroomfunctie van noord-zuid (via de toenmalige A69) naar oost – west via de Lage Heideweg / Zuidelijke Randweg / de Vest / Leenderweg. Fase 2 ging uit van de aanleg van het overige deel van de (toenmalige) rijksweg. Deze fase borduurt voort op de Lage Heideweg die wordt doorgetrokken naar de A67 (vergelijkbaar met de huidige Westparallel). Het beleidsplan beschrijft een afwaardering van enkele wegen in Valkenswaard, waaronder de Eindhovenseweg. De Europalaan wordt samen met de Nieuwe Waalreseweg genoemd als verdeler van het lokale autoverkeer (noord/zuid). In het plan worden enkele te nemen maatregelen op de Europalaan beschreven die ten grondslag liggen aan de huidige reconstructie van de Europlaan.

2 Gebiedsakkoord Grenscorridor N69

De afspraken die gemaakt zijn over de Westparallel, staan opgetekend in het gebiedsakkoord Grenscorridor N69 uit 2012, een akkoord dat door 24 regionale partijen is ondertekend. In het akkoord staat dat de aanleg van de Westparallel gevolgen heeft voor de functie van onder andere de lokale wegen in Valkenswaard. Daarom is naast de Westparallel een maatregelenpakket in het leven geroepen (nulplusmaatregelen) die mede de verkeersdruk op de Eindhovenseweg moet verminderen. Dit maatregelenpakket is deels al gerealiseerd en met positieve gevolgen. In het akkoord is de Europalaan genoemd als lokale verbindingsweg. Dit betekent dat deze weg alleen is bestemd voor lokaal (vracht)verkeer en dat deze weg daarmee dus geen regionale functie vervult. Met betrekking tot de Europalaan (project 6 in het gebiedsakkoord) staat letterlijk vermeldt:

De gemeenteraad ziet de Europalaan als lokale verbindingsroute. Onder andere ter optimalisering doorstroming OV, fiets. Project is inclusief aanpassingen kruispunten. In combinatie met de start van de gefaseerde realisatie vrachtwagenverboden.

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 31 mei 2012 ingestemd met het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69.

3 Mobiliteitsplan ‘Bereikbaarheid als Kracht’

De Europalaan is een lokale verbindingsweg en geen nieuwe verbindingsweg Noord-Zuid. Doorgaand (vracht)verkeer wordt geweerd van deze weg. Tevens wordt op de Eindhovenseweg in het centrum van de gemeente Valkenswaard zal onmiddellijk na de ingebruikname van het alternatieve tracé N69 een verbod worden ingesteld voor doorgaand vrachtverkeer. Dit is opgetekend in het Valkenswaardse Mobiliteitsplan ‘Bereikbaarheid als kracht’ uit 2014. Dit plan houdt rekening met de bepalingen uit het Gebiedsakkoord uit 2012. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 16 september 2014 ingestemd met het Mobiliteitsplan.

4 Amendement vrachtwagenverbod

In 2014 heeft de raad met een amendement aan het college de opdracht gegeven om de Europalaan na de reconstructie niet meer open te stellen voor doorgaand (vracht) verkeer. Het vrachtwagenverbod geldt dus voor het doorgaande bovenlokale verkeer, niet voor bestemmingsverkeer. De gemeenteraad heeft dit amendement op 10 oktober 2014 met meerderheid van stemmen aanvaard.

5 Verkeersbesluit inclusief publicatie op de digitale Staatscourant

In lijn met de eerdere besluiten (instemming met Gebiedsakkoord en Mobiliteitsplan) van de gemeenteraad én het aanvaarden van het amendement is na openstelling van de gereconstrueerde Europalaan door het college een verkeersbesluit genomen om het doorgaand vrachtverkeer te weren op deze route. Het college heeft dit besluit genomen op 22 februari 2017 en is sinds 24 februari 2017 gepubliceerd op de digitale Staatscourant.

6 Voorlopige voorziening

Naar aanleiding van het verkeersbesluit is door enkele bewoners aan de Eindhovenseweg een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank van Den Bosch. De rechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening toegekend. Dat betekent dat de Europalaan voorlopig weer open moet worden gesteld voor vrachtverkeer, in elk geval tot 6 weken nadat het college op het bezwaar van de bewoners heeft beslist.

Lees meer op Bereikbaar Valkenswaard