Gemeente actualiseert Parkeervisie en parkeernormenbeleid

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2019.

4 maart 2019 - De gemeente Valkenswaard gaat aan de slag met het actualiseren van de huidige Parkeervisie uit 2015 en het parkeernormenbeleid uit 2008. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.

Wethouder Kees Marchal (Verkeer): “We willen een visie uitwerken op het parkeren in Valkenswaard. Met als centrale vraag: Wat voor gemeente wil Valkenswaard zijn en wat kan parkeren daaraan bijdragen? Met andere woorden: in welke mate kan parkeren bijdragen aan de uitdagingen die voor de centrale thema’s wonen, werken, welzijn en vrije tijd gesteld zijn in de Toekomstvisie Valkenswaard 2030?”

De parkeervisie gaat ook over concrete, tastbare parkeermaatregelen. Bijvoorbeeld hoe de gemeente wil omgaan met blauwe zones en betaald parkeren. Verder is het de bedoeling dat het geactualiseerde parkeerbeleid en parkeernormenbeleid zoveel mogelijk aansluiten op de duurzaamheidsplannen van de gemeente.

Geactualiseerd parkeernormenbeleid

Naast een geactualiseerde parkeervisie, wil het college ook het Parkeernormenbeleid uit 2008 bijstellen. In het nieuwe beleid zullen concrete spelregels staan voor de aanleg van parkeervoorzieningen, inclusief aantallen, bij nieuwe (bouw)ontwikkelingen.

Breed draagvlak door participatie

Het college hecht veel waarde aan draagvlak voor de op te stellen parkeervisie en het parkeernormenbeleid. Een participatietraject vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak. Het is de bedoeling om een Parkeerpanel te vormen met daarin vertegenwoordigers van bijvoorbeeld bewoners, ondernemers, toeristische sector, instellingen, Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Valkenswaard, Platform Gehandicapten Valkenswaard en de Fietsersbond. Het Panel wordt van start tot einde van het project interactief betrokken bij het proces en de inhoud.

Om de gemeenteraad bij het proces te betrekken, wil het college een themabijeenkomst organiseren.

Informatie uit parkeeronderzoek

In de week van 5 tot en met 9 februari 2019 is een parkeeronderzoek gehouden in het centrum van Valkenswaard. De uitkomsten daarvan leveren belangrijke informatie voor de vernieuwing van het parkeerbeleid.

Aanleiding

Aanleiding voor de actualisatie is een aantal ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet en signalen uit de samenleving, onder meer van het Centrummanagement over parkeren in het algemeen en het centrum in het bijzonder.

Besluitvorming

In maart start de uitvoering van het plan van aanpak. De verwachting is dat zowel de parkeervisie als het parkeernormenbeleid, in november 2019 klaar zijn voor besluitvorming door de gemeenteraad.