Eerste bestuursrapportage 2018

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2020.

01 juni 2018 - Twee keer per jaar informeert het college van B&W de gemeenteraad over de realisatie van de programmabegroting door middel van een tussentijdse bestuursrapportage.

De eerste bestuursrapportage van 2018 is nu gereed en rapporteert over de financiële afwijkingen tot en met maart 2018.
In deze rapportage tekent zich een verwacht negatief resultaat af van €2.228.000. De afwijking wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat in het sociaal domein naar verwachting meer uitgegeven gaat worden dan begroot. Wethouder Theo Geldens: “Het is een fors tekort, maar we schrikken hier niet van terug.” Bij de presentatie van de Jaarrekening heeft het college aangekondigd om de komende periode werk te maken van het terugdringen van dit tekort. Geldens: “Wij zetten ons in om ook voor de toekomst een sluitende begroting te presenteren. De goede zorg voor onze inwoners blijft uiteraard voorop staan.”

Aanvullend krediet Belleman

De Winkeliersvereniging De Belleman heeft een eigen knelpuntenstudie opgesteld waarin veertien verbeterpunten worden aangedragen voor een toekomstbestendig winkelcentrum. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de programmabegroting 2018 € 250.000 beschikbaar gesteld. We hebben besloten om dit budget en de uitvoering van de verbetermaatregelen in handen van de initiatiefnemers te leggen. Inmiddels zijn al verschillende verbeterpunten ingevuld (quick wins) en er resteren nog zeven verbeterpunten. In totaal bedragen de kosten circa € 695.000,-. Het eerder toegekende krediet is dus niet toereikend en er dient nog een aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld van €445.000 voor de ontwikkeling van de Belleman.

Behandeling gemeenteraad

De behandeling van de bestuursrapportage door de raad is gepland op donderdag 28 juni. Voorafgaand daaraan komt de bestuursrapportage op dinsdag 12 juni in de commissievergadering aan de orde. Beide vergaderingen zijn openbaar.
 

Stukken ter inzage

De eerste bestuursrapportage 2018 is voor iedereen te lezen op deze website.