Conceptbegroting 2022: Koersvast met de Toekomstvisie

Dit item is gearchiveerd op 21-10-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

4 oktober 2021 - Met de titel “Koersvast met de Toekomstvisie” presenteert het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard de concept-programmabegroting 2022.

Het is een bijzondere begroting omdat volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

De  conceptbegroting voor 2022 is de vierde en laatste begroting van de raadsperiode 2018-2022. In de conceptbegroting staan de plannen van de gemeente voor 2022, wat die plannen kosten en welke inkomsten we kunnen verwachten. Om ruimte te bieden aan een nieuwe gemeenteraad, is gekozen voor een beleidsarme begroting. Er worden dus geen grote nieuwe voorstellen gedaan, maar ingezet op het voortzetten van lopende zaken om de Toekomstvisie te realiseren.

Koersvast en vernieuwend

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de conceptbegroting een vertaling gemaakt van het collegeprogramma 2018-2022. Daarbij is de door de raad vastgestelde Toekomstvisie een belangrijke leidraad.

Zo werken we met het Masterplan Centrum aan een compact, aantrekkelijk en onderscheidend winkelcentrum, waarbij leegstaande winkels buiten het kernwinkelgebied worden getransformeerd naar woningen. De overdracht door de provincie van de huidige N69 aan de gemeente biedt ook veel kansen voor de vernieuwing van het centrum. De vernieuwing van de Markt is daar een mooi, eerste resultaat van.

Daarnaast draagt de oplevering van de Westparallel bij aan een betere bereikbaarheid van Valkenswaard. Een belangrijk punt bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en bij het streven om een geschikte woonplaats voor jonge gezinnen uit de regio te zijn. Met onder meer maatregelen in Dommelen-zuid en nulplusmaatregelen investeren we, samen met de provincie, extra in die bereikbaarheid.

Met het programma Groote Heide Dommelland bereiden we projecten in het buitengebied voor om de natuur, vrijetijdsvoorzieningen en de leisure-economie te versterken. Hierbij doorlopen we een participatieproces met relevante betrokkenen.

Samenwerking

Als gemeente zoeken we steeds nadrukkelijker de samenwerking op om kennis te delen, al bestaande ambities te verbinden en projecten te versnellen. Bijvoorbeeld met de gemeenten Waalre, Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en de TU Eindhoven, waar het gaat om een nieuwe invulling van de N69-corridor. Daar streven we naar een integrale gebiedsontwikkeling met kwaliteitsverhogende maatregelen op het gebied van energietransitie, mobiliteit, natuur, klimaatadaptatie, water en recreatie. Deze gebiedsontwikkeling kan weer een impuls geven aan de programma’s, zoals Groote Heide Dommelland en Masterplan Centrum, die in Valkenswaard lopen.

Sociaal Domein

In het Sociaal Domein werken we eraan om meer (groepen) inwoners de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en om mee te doen. Ieder naar eigen vermogen en behoefte. Met of zonder een beperking. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning. Het streven is dat mensen zich prettig voelen in hun woonomgeving, dat ze oog hebben en houden voor elkaar en dat jongeren zich maximaal kunnen ontwikkelen en gezond en veilig kunnen opgroeien.

Daarbij is positief dat de Rijksoverheid ons als gemeente financieel beter gaat ondersteunen waar het gaat om de uitvoeringstaken voor onze jeugd. Na jarenlang te weinig middelen van het Rijk te hebben ontvangen voor het uitvoeren van verplichte taken, lijkt dit gat dankzij een recente uitspraak van de landelijke arbitragecommissie nu enigszins gedicht te worden.

Blik op de toekomst

Wethouder Theo Geldens van financiën: “Nu de coronamaatregelen worden afgeschaald, krijgt Valkenswaard meer lucht. Evenementen worden weer georganiseerd en Valkenswaardse bedrijven krijgen meer mogelijkheden om te ondernemen. We kunnen onze blik weer meer op de toekomst richten. Dat doen we met deze koersvaste conceptbegroting.”

Begrotingsbehandeling

De gemeenteraad bespreekt de conceptbegroting op woensdag 20 oktober om 19.30 uur tijdens de openbare commissievergadering. De raad behandelt de begroting op donderdag 4 november om 12.30 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene beschouwingen door de raadsfracties.

Tijdens de commissievergadering op 20 oktober kunnen inwoners via spreekrecht hun mening geven over de begroting. Hiervoor krijgen zij maximaal vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.

Bekijk de stukken van de begroting


De foto op deze webpagina is gemaakt door Ton van Moll.