Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

07 april 2017 - In de week van 10 tot en met 14 april ontvangen ruim 1750 inwoners  van de gemeente Valkenswaard een vragenlijst over de ondersteuning die zij in 2016 ontvingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ofwel vanuit de Jeugdwet.

De vragenlijst voor Wmo gaat naar volwassen inwoners en de vragenlijst over  Jeugdhulp gaat naar zowel ouders als jongeren van 12 jaar en ouder.
Als gemeente willen wij graag weten hoe inwoners de ondersteuning ervaren die zij ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Daarnaast is het vanuit deze wetten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Met het onderzoek wordt in beeld gebracht in hoeverre gestelde doelen en resultaten behaald worden in de ogen van de cliënt. De onderzoeken gaan in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en effecten vande hulp. De gemeente gebruikt de uitkomsten om, waar nodig, haar beleid op het gebied van zorg te verbeteren. De gemeente Valkenswaard laat de cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren door BMC onderzoek.

Doe mee en geef uw mening!

Bent u één van de inwoners bij wie een brief met vragenlijst in de bus valt? Dan hopen wij dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter het beeld wordt dat we krijgen over ervaringen van onze cliënten en hoe beter we onze zorg kunnen afstemmen op behoeften van cliënten.
In de begeleidende brief staat tot wanneer u de vragenlijst kunt invullen. U kunt voor het invullen kiezen tussen een een online vragenlijst (een code staat in de brief) of een papieren vragenlijst. De papieren vragenlijst met antwoordenvelop zijn bijgevoegd.

Uw privacy

Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u van de gemeente krijgt. Naam- en adresgegevens worden alleen gebruikt voor het toezenden van de vragenlijst.

Resultaten onderzoek

In september 2017 verwachten wij de resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen in elk geval bekend worden gemaakt via deze website.