Bestemmingsplan Eurocircuit vanwege PAS nu niet vaststellen

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2019.

13 september 2019 - Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Eurocircuit nu niet vast te stellen. Reden daarvoor is de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Programma Aanpak Stikstof

Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitspraak van de Raad van State over het PAS verregaande gevolgen heeft voor ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Kort gezegd komt de uitspraak erop neer dat de wijze waarop de negatieve effecten van stikstof- en ammoniakdepositie op omliggende natuurgebieden beoordeeld werden, niet correct is. Er is een streep gezet door de gehanteerde systematiek en rekenmethode. Hierdoor kunnen in afwachting op nieuwe wet- en regelgeving omtrent het PAS geen vergunningen verleend worden of bestemmingsplannen vastgesteld worden, waarbij aangetoond wordt dat er sprake is van toenemende stikstof- en/of ammoniakdepositie.

In Valkenswaard is dit onder meer het geval voor het bestemmingsplan Eurocircuit. Gezien de complexiteit van dit bestemmingsplan is advies ingewonnen bij een gespecialiseerd advocatenbureau hoe om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in Valkenswaard als gevolg van de PAS-uitspraak.

Ingebrekestelling

Daarnaast is er de ingebrekestelling van de gemeente door de stichting Groen en Heem. Begin juli heeft de stichting de gemeente verzocht om binnen twee weken alsnog een besluit te nemen ten aanzien van het bestemmingsplan Eurocircuit. Omdat dit niet gebeurd is, heeft de stichting Groen en Heem deze zaak voorgelegd bij de Raad van State. Een mogelijke uitkomst kan zijn dat de Raad van State de gemeente oplegt om binnen een bepaalde termijn alsnog een besluit te nemen met betrekking tot het bestemmingsplan. Omdat het moeilijk in te schatten is wanneer er nieuwe wetgeving is over het PAS en er een nieuw bestemmingsplan waarbij de effecten op omliggende natuur juist beoordeeld zijn, adviseert advocatenbureau Hekkelman om het liggende bestemmingsplan niet vast te stellen.

Duidelijkheid

Gezien de consequenties van de invoering van de PAS en de ingebrekestelling adviseert Hekkelman Advocaten dus om het bestemmingplan Eurocircuit niet vast te stellen. Wethouder Kees Marchal: “We zijn nu al een lange tijd bezig om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Eurocircuit en nu lopen we tegen de PAS-problematiek aan. Ik wil alleen naar de gemeenteraad met een plan dat kan slagen en dat kan op deze manier niet. Het is ook vervelend voor de gebruikers en omwonenden van het Eurocircuit, die zitten te wachten op een nieuw bestemmingsplan. Zij moeten langer wachten op duidelijkheid.”