Begroting 2020: Valkenswaard op koers

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2020.

23 september 2019 - Met de titel “Valkenswaard op koers” presenteert het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard de programmabegroting 2020.

Voor 2020 staan het programma Groote Heide Dommelland, het verder optimaliseren van het sociaal domein, de bereikbaarheid en een aanpak rondom het thema duurzaamheid op de agenda. Met deze plannen zet de gemeente nieuwe accenten om de Toekomstvisie 2030 te realiseren.

De begroting voor 2020 is de tweede begroting van de raadsperiode 2018-2022. Hierin staan de plannen van de gemeente voor 2020, wat die plannen kosten en welke inkomsten we kunnen verwachten. De gemeente maakt daarbij ook een doorkijk naar de komende jaren.

Koersvast en vernieuwend

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting een vertaling gemaakt van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022. Daarbij is de door de raad vastgestelde Toekomstvisie 2030 een belangrijke leidraad. Het college wil met de plannen voor 2020 een volgende stap zetten in de uitvoering van de Toekomstvisie van Valkenswaard met hierin speciale aandacht voor het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Wethouder Theo Geldens van financiën: “Valkenswaard zet door op de ingeslagen weg. We gaan door met de ingezette veranderingen in het sociaal domein in 2020, net als onze keuze voor de vrijetijdseconomie met het programma Groote Heide Dommelland. De bereikbaarheid van Valkenswaard heeft een hoge prioriteit en een totaalaanpak is nodig. Hieronder vallen de verkeersmaatregelen Dommelen Zuid, de realisatie van de Westparallel inclusief Nulplus maatregelen, het weren van het vrachtverkeer in onze kern en het autoluw maken van ons centrum. Daarbij moeten we, met het oog op de financiën, scherpe keuzes maken.” 

Verbeteren financiële positie

De gemeente heeft structurele financiële ruimte nodig om de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het hoofdlijnenakkoord te kunnen realiseren. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze ruimte niet vanzelfsprekend is. Dit komt onder meer door hoge uitgaven in het sociaal domein. In de begroting doet het college voor het tweede jaar op rij voorstellen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. De gemeente kijkt daarbij kritisch naar zichzelf. Om ruimte te bieden heeft het college eerder dit jaar in de Nota Kaders voorstellen aan de raad gedaan voor bezuinigingen in 2020 tot een bedrag van €1.630.000. De raad heeft daarmee ingestemd.

Begrotingsbehandeling

De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 9 oktober om 20.00 uur tijdens de openbare commissievergadering. De raad behandelt de begroting op donderdag 7 november om 12.30 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene beschouwingen door de raadsfracties.

Tijdens de commissievergadering op 9 oktober kunnen inwoners via spreekrecht hun mening geven over de begroting. Hiervoor krijgen zij vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.

Ga verder naar de stukken van de begroting