Begroting 2019: samen op koers

Dit item is gearchiveerd op 23-09-2019.

19 september 2018 - Met de titel “Samen op koers” presenteert het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard de programmabegroting 2019. Voor 2019 staan het vrijetijdsprogramma Dommelland, de nieuwe omgevingswet, de veranderingen in het sociaal domein en een aanpak rondom het thema duurzaamheid op het programma. Met deze plannen zet de gemeente nieuwe accenten om de Toekomstvisie 2030 te realiseren.

De begroting voor 2019 is de eerste begroting van de raadsperiode 2018-2022. Hierin staan de plannen van de gemeente voor 2019, wat die plannen kosten en welke inkomsten we kunnen verwachten. Daarbij kijkt de gemeente ook naar de komende jaren.

Koersvast en vernieuwend

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting een vertaling gemaakt van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022. Daarbij is de Toekomstvisie 2030 een belangrijke leidraad. Het college wil met de plannen voor 2019 een volgende stap zetten met de uitvoering van de Toekomstvisie van Valkenswaard. Wethouder Theo Geldens van financiën: “Valkenswaard is koersvast, zo investeren we in 2019 opnieuw in de vrijetijdseconomie met het programma Dommelland. Ook gaan we door met de uitwerking van de omgevingswet, waarbij we inwoners actiever betrekken bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving. Daarnaast gaan aan de slag met het nieuwe thema duurzaamheid. De veranderingen in het sociaal domein zijn natuurlijk ook een grote opgave waar we als gemeente voor staan. Beheersing van de uitgaven staat centraal. Uiteraard met behoud van de kwaliteit van de ondersteuning.”

Verbeteren financiële positie

De gemeente heeft structurele financiële ruimte nodig om de ambities uit de Toekomstvisie 2030 en het hoofdlijnenakkoord te kunnen realiseren. Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 is duidelijk geworden dat deze ruimte niet vanzelfsprekend is. Dit komt onder andere door hoge uitgaven in het sociaal domein. In de begroting doet het college nu voorstellen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Daarbij wil het college zowel de meerjarenbegroting sluitend maken alsook de reserves van de gemeente versterken.

Een verbeterde financiële positie is geen aanleiding om de teugels te laten vieren. Nog niet alle plannen uit het hoofdlijnenakkoord zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. In 2019 worden ook de financiële gevolgen daarvan duidelijk. Terughoudendheid in uitgaven en scherpe keuzes voor de Toekomstvisie en het hoofdlijnenakkoord blijven daarom van belang. Daarnaast moet de gemeente rekening houden met financiële onzekerheden, vooral in het sociaal domein. We merken dat meer inwoners een beroep doen op zorg terwijl we hiervoor lagere budgetten van de Rijksoverheid ontvangen. In de jaarrekening over 2018 verwachten we daardoor tekorten. Om grip te krijgen op de uitgaven stellen we een integraal transformatieplan op. Daarin zit een uitvoerige analyse van het sociaal domein en zetten in op innovatie en integrale samenwerking binnen het sociaal domein.

Begrotingsbehandeling

De gemeenteraad bespreekt de begroting op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur tijdens de openbare commissievergadering. De raad behandelt de begroting op donderdag 1 november om 12:30 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene beschouwingen door de raadsfracties. Lees de stukken van de begroting op onze website.

Tijdens de commissievergadering op 9 oktober kunnen inwoners via spreekrecht hun mening geven over de begroting. Hiervoor krijgen zij vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.