Ambities en doelstellingen integraal huisvestingsplan onderwijs

Dit item is gearchiveerd op 23-11-2018.

29 oktober 2018 - Op 6 maart 2018 heeft het college het integraal huisvestingsplan (IHP) Valkenswaard vastgesteld.

In deze notitie staat hoe de behoefte aan huisvesting voor basisonderwijs er de komende 10 jaar uitziet in de gemeente Valkenswaard. Die behoefte is bepaald aan de hand van leerlingenprognoses en de functionaliteit van schoolgebouwen.
Het IHP is tot stand gekomen in overleg en samenwerking met de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwe schoolgebouwen. Schoolbesturen dragen zorg voor de realisatie van gebouwen en de instandhouding ervan, inclusief binnen – en buitenonderhoud.

Het vastgestelde IHP is de afgelopen maanden nader uitgewerkt, zo zijn er gezamenlijke doelen en ambities geformuleerd. Dit traject hebben we doorlopen samen met de A2 gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck en met de schoolbesturen van de in deze gemeenten gevestigde scholen. Hierbij is ook input opgehaald bij voorschoolse organisaties.

Ambities en doelstellingen

Alle deelnemende partners hebben de volgende gezamenlijke ambitie geformuleerd: "Steeds kijken wat het beste is voor het individuele kind, voor wie het aanbod ondersteunend moet zijn. Bij voorkeur is het aanbod integraal – opvang, onderwijs en zorg – optimaal op elkaar afgestemd. Waar mogelijk wordt een (integraal) kindcentrum ontwikkeld, waarin naast de school, ook de voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen aanwezig zijn in het schoolgebouw, of in de directe omgeving daarvan."

Bouwplannen

In het IHP en het vervolgtraject in A2-verband, zijn per deelgebied aanbevelingen gedaan voor de schoolgebouwen, variërend van (kleine) aanpassingen (bijvoorbeeld klimaatbeheersing) en renovatie, tot vervangende nieuwbouw.
Daarna hebben we, samen met de schoolbesturen, gekeken welke acties nodig zijn bij welke gebouwen/locaties en op welke termijn.

Dit betekent dat we voor basisschool Sint Servatius in Borkel en Schaft in 2019 starten met een businesscase. Deze kleine school heeft te maken met grote leegstand en daarom is een alternatief scenario nodig, dat integraal bezien dient te worden met het gebouwencomplex waar de school onderdeel van uitmaakt.
Voor zowel basisschool de Pionier in Valkenswaard, als Agnetendal en Sint Martinus in Dommelen, starten we in 2019-2020 een haalbaarheidsstudie. Voor basisschool De Smelen in Valkenswaard start deze haalbaarheidsstudie in 2020. Bij deze studies gaat het per locatie om de vraag: "Volstaat renovatie, of is nieuwbouw nodig?"

Vervolgstappen

Over de verbouw, herbouw of nieuwbouw van bovengenoemde scholen zijn nog geen inhoudelijke afspraken of plannen gemaakt. We stellen voor elk van de genoemde concrete onderwijslocaties een projectplan op. Daarbij gaat de gemeente – afhankelijk van de acties - met schoolbesturen, directies, leraren, (toekomstige) ouders, medezeggenschapsraden, voorschoolse voorzieningen en andere relevante partners, tijdig in gesprek over de wensen en mogelijkheden. Integraliteit en inpassing van meerdere functies zijn daarbij het uitgangspunt.