Actieprogramma Veiligheid 2017

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

14 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard heeft het Actieprogramma Veiligheid 2017 vastgesteld. Het Actieprogramma is opgesteld door de Projectgroep Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) en tot stand gekomen in samenwerking met de veiligheidspartners. Het Actieprogramma Veiligheid 2017 ligt vanaf 14 februari aanstaande zes weken ter inzage.

Maatregelen 2017

Het college stelt jaarlijks een Actieprogramma vast. In dit programma staan alle activiteiten opgesomd, die het college in het betreffende jaar wenst uit te voeren. De acties die erin staan beschreven gaan bijvoorbeeld over buurtbemiddeling (mediation), het Steunpunt Huiselijk Geweld, deelname aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en deelname aan het Veiligheidshuis. Veel andere maatregelen behoren bij de reguliere werkzaamheden.

Ondermijning

Het onderwerp ondermijnende criminaliteit krijgt ook de komende periode weer veel aandacht. De gemeente gaat steeds meer barrières opwerpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de gemeente. Dit zal in 2017 tot uiting komen in het versterken van de informatiepositie van de veiligheidspartners, actualiseren en consequent uitvoeren van beleid, kritische procedures bij vergunningverlening, subsidies en aanbestedingen, het uitoefenen van toezichts- en handhavingstaken en de strikte toepassing van sancties.

Veiligheidsonderwerpen

Het Uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in clusters:

  • Veilige woon- en leefomgeving (met daarin onderwerpen zoals het betrekken van burgers bij veiligheid en leefbaarheid in de straat of buurt);
  • Bedrijvigheid en veiligheid (met daarin onderwerpen zoals veilige bedrijventerreinen, maar ook veilige evenementen en uitgaan);
  • Jeugd en veiligheid (met daarin onderwerpen zoals jeugd, alcohol & drugs, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit);
  • Fysieke veiligheid (met daarin onderwerpen zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid en rampen);
  • Integriteit en veiligheid (met daarin onderwerpen zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde criminaliteit).

Te downloaden: