‘Actief buiten zijn in een Natuurlijk Avonturen Landschap’

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

30 maart 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs de gebiedsvisie en het programmaplan voor De Groote Heide Valkenswaard vastgesteld. De visie geeft invulling aan de ‘leisurepijler’ uit de Toekomstvisie 2030 en laat zien hoe het buitengebied van Valkenswaard zich de komende jaren kan ontwikkelen. De bedoeling is om een ‘Natuurlijk Avonturen Landschap’ in te richten binnen het grotere gebied De Groote Heide. Een landschap waarin bezoekers hun vrije tijd actief & buiten kunnen besteden. De ambities en de plannen zijn tot stand gekomen met behulp van diverse lokale partners op het terrein van vrijetijdsbesteding en natuur & landschap. In april buigt de gemeenteraad zich erover.

Actief buiten zijn

Verantwoordelijk wethouder Mart Wijnen: “De natuur is ons goud. Rond Valkenswaard liggen prachtige, maar ook kwetsbare gebieden zoals het Dommeldal, de Malpie en Valkenhorst. Het vergt zorgvuldigheid om er een nog toeristisch aantrekkelijker gebied van te maken. Vandaar dat we er met partners aan werken, zoals ook met het samenwerkingsverband De Groote Heide. De Groote Heide is daarnaast ook de naam van het ruige natuurgebied met de beekdalen, vennen en heide in de driehoek Eindhoven, Lommel en Weert. Ook wel omschreven als ‘De achtertuin van de Brainport’. En laat nu net daar in die regio veel potentiële bezoekers wonen. De kunst is hen te verleiden om naar Valkenswaard te komen en naar ons buitengebied. Dat doen we door ons in de markt te zetten met het profiel: ‘Actief buiten zijn’. Dit is een kwestie van lange adem, je hebt natuurlijk niet van de een op de andere dag een andere uitstraling.”  

Economische kans

De gemeente profileert zich niet zonder reden op het gebied van leisure; het is een sector waar voor het dorp een grote economische kans ligt. Door vrijetijd te omarmen als een volwaardige economische sector, is er kans op extra werkgelegenheid in Valkenswaard. Wijnen: “We komen natuurlijk de nodige uitdagingen tegen. Op dit moment hebben we in Valkenswaard te maken met beperkte ontwikkelruimte vanuit milieuwetgeving. Dit komt door de quota voor de stikstofuitstoot die is vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof. Door een partnerschap met de provincie op te zetten, werken we eraan om onze doelen toch te kunnen verwezenlijken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we een goede kans maken. Alle gesprekken wijzen daar op.”

Duurzame economie

De vrijetijdsbesteding, de paardensport, de agrarische sector en andere economische functies moeten gaan bijdragen aan het duurzaamheidsprincipe: people-planet-profit. Dit gebeurt door:

-de verschillende natuurgebieden beter te verbinden;

-het landschap te versterken door schaalverkleining;

-de natuurpoorten (entrees) – daar waar de bezoekers het gebied ingaan - een betere uitstraling te geven;

-de routing van dorp naar buitengebied en omgekeerd te verduidelijken.

Duurzame activiteiten krijgen een logische plek en inpassing. Te denken valt aan de doorontwikkeling van de leisurecluster bij Center Parcs voor vestiging van nieuwe attracties en een hippische zone in de omgeving van Borkel en Schaft. Daarnaast wordt gekeken naar een natuurlijker inpassing bij de herstructurering van de N69-Zuid langs de Malpie en de transformatie naar een duurzaam Eurocircuit.

Transformatie Eurocircuit

In de visie is een voorstel opgenomen om het Eurocircuit beter in het gebiedsprofiel in te passen en om deel te laten uitmaken van het grotere leisuregebied. Wijnen: “Het is tijd voor een duurzame transformatie van het circuit door in te zetten op het terugbrengen van het geluid en stikstofuitstoot. Daarbij houden we wel oog voor het feit dat het Eurocircuit een grote bijdrage levert aan het sterke verenigingsleven van Valkenswaard. Het proces, het tijdpad en de invulling van een hernieuwd circuit komen tot stand in nauwe samenwerking met de motor- en autosportverenigingen. En ook hier duurt de transformatie enige jaren. Dit heeft te maken met het feit dat elektro-aangedreven voertuigen nog volop gaande in ontwikkeling zijn. Ook het opzetten van elektro-klasses in het internationale wedstrijdcircuit is daarom nog niet voltooid.”

De visie en het programmaplan