Aanleg Westparallel niet meer ter discussie

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

Persbericht van de provincie Noord-Brabant
18 mei 2017- De Raad van State heeft woensdag 17 mei laten weten dat de provincie Noord-Brabant nog twee punten technisch dient te herstellen voor goedkeuring van het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69 (PIP N69).

Wij hadden gehoopt dat het PIP N69 onherroepelijk zou worden verklaard. Dat is nodig om met de realisatie van de plannen aan de slag te kunnen gaan. De Raad van State heeft uitvoerig naar de plannen gekeken en heeft de provincie op 10 van de 11 bezwaarpunten in het gelijk gesteld. Wij zijn hiermee tevreden. Het geeft een erkenning aan; de aanleg en inpassing van de Nieuwe N69 staat niet meer ter discussie. We dienen nog een paar laatste hordes te nemen”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat.

PIP technisch herstellen op 2 punten

De Raad van State stelt de provincie in het gelijk over de wijze waarop zij met de regionale partners afspraken heeft gemaakt over de compensatie van natuur. De provincie heeft dit op een vernieuwende manier gedaan door af te spreken in gebied te gaan zoeken om natuur te realiseren daar waar het het meest effectief is. Zowel in kwaliteit als kwantiteit. Wel moet de provincie in het PIP vastleggen dat zij een stuw in de Keersopperbeemden gaat aanbrengen en hoe deze ingezet gaat worden.
De provincie heeft tot slot een opdracht gekregen om het risico van beschadiging van de koolstofleiding door de trillingen van de vrachtwagens in combinatie met de aanwezigheid van de breuklijn beter in kaart te brengen. De gecombineerde effecten kunnen een verhoogd risico hebben op de externe veiligheid. De provincie heeft beide onderdelen afzonderlijk in kaart gebracht, maar dient dit nog te doen in relatie tot elkaar.

20 Weken

De provincie gaat nu met experts kijken hoe ze deze twee herstelopdrachten goed en snel in de plannen kunnen verwerken. De Raad van State heeft de provincie hiervoor een termijn van 20 weken gegeven. De provincie bekijkt de consequenties van de uitspraak op de planning van de realisatie van de nieuwe weg en de gebiedsopgave Grenscorridor N69.
Ga verder naar de hele uitspraak van de Raad van State.
Alle informatie over de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het Grenscorridor gebied vindt u op www.grenscorridorN69.nl