Erfgoedcommissie agenda en verslagen

De A2-Erfgoedcommissie komt eens in de acht weken samen in het gemeentehuis in Heeze-Leende, Cranendonck, of Valkenswaard. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt op de onze website gepubliceerd. Ook brengt de A2-Erfgoedcommissie nog diverse bezoeken 'in het veld'.

Vergadering bijwonen?

Dan kunt u zich vooraf aanmelden bij onderstaande personen:

 • Gemeente Cranendonck
  mevrouw K. Evers, juridisch vakspecialist
  telefoonnummer (0495) 431264, e-mail k.evers@cranendonck.nl
   
 • Gemeente Heeze-Leende
  de heer J. van der Veen, beleidsmedewerker Erfgoedbeleid
  telefoonnummer (040) 2241553, e-mail j.veen@heeze-leende.nl
   
 • Gemeente Valkenswaard
  de heer M. Antonis, senior medewerker Vergunningen, toezicht en handhaving
  telefoonnummer (040) 2083621, e-mail man@valkenswaard.nl

Vergaderschema 2020

Datum Tijd Plaats
14 januari 2020 13.00-15.00 Valkenswaard
10 maart 2020 13.00-15.00 Valkenswaard
19 mei 2020 13.00-15.00 Valkenswaard
14 juli 2020 13.00-15.00 Valkenswaard
22 september 2020 13.00-15.00 Valkenswaard
17 november 2020 13.00-15.00 Valkenswaard

Agenda

Datum: dinsdag 17 november 2020
Tijd: 13.00-15.00 uur
Plaats: Microsoft Teams

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vergadering van 22 september 2020.
 3. Spreekrecht; geen onderwerpen.
 4. Te bespreken onderwerpen
  • Kromstraat 12-12A te Valkenswaard
   Het volgende ter info. Dit pand heeft geen beschermde status. De A2-Erfgoedc’sie heeft het college geadviseerd het pand aan te wijzen tot cultuurhistorisch waardevol pand zijnde een sterstatus. Het college heeft nog geen definitief besluit genomen inzake dit onderwerp. Wordt vervolgd.
  • Dorpsstraat 73A te Valkenswaard
   Ter info. Dit pand heeft een sterstatus. Voor dit pand is een conceptaanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van het woonhuis. De A2-Erfgoedc’sie adviseert als volgt:
   De uitbreiding van de woning is in principe voorstelbaar. Een verder uitgewerkt plan wordt gevraagd. Met name de materialisering en detaillering is bij de uitbreiding van groot belang. De commissie wijst erop dat een exacte replica en daarmee doorzetten van de bestaande bouw in de praktijk moeilijk haalbaar is en vraagt in dat kader om een goede analyse en duidelijke keuzes. Het handhaven van de bestaande penant op de hoek van de voor- en zijgevel is hierbij een mogelijkheid om een scheiding tussen bestaand en nieuw te maken. Het toevoegen van de beide dakkapellen wordt niet passend geacht. Dit verstoord de bestaande hiërarchie van de woning teveel. Een goede opname van de bestaande gevels (ook door middel van foto’s) wordt gevraagd. De erfgoedcommissie houdt het plan aan en ziet graag de verdere uitwerking tegemoet alvorens een definitief advies te geven.
   Wordt vervolgd.
  • Shelter building War Cemetery aan de Luikerweg te Valkenswaard
   Ter info. Dit gebouw heeft een sterstatus. Voor het pand is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het herstellen van het betonnen platte dak. De A2-Erfgoedc’sie adviseert als volgt: 
   Het vervangen van het gehele betondak is noodzakelijk, goed onderzocht en daarmee prima voorstelbaar. De commissie is wel benieuwd naar de nadere uitwerking van de dakplaat, met name gelet op de nieuwe regels met betrekking tot de minimale betondekking. De uiteindelijke detaillering dan ook graag ter informatie voorleggen aan de commissie. De erfgoedcommissie adviseert positief.
   Wordt vervolgd.
  • Kleine monumenten te Valkenswaard
   Dit onderwerp staat voor ‘meningsvormend’ op de agenda. Gevraagd wordt om van gedachten te wisselen inzake gehanteerde definitie en reikwijdte, beschermenswaardigheid, de indeling, volgorde in het stuk en de kans op vandalisme door de bekendheid die ermee wordt gegeven.
  • Concept herziening Erfgoedbeleid Valkenswaard
   Op 26 september 2020 is het document ‘concept herziening erfgoedbeleid gemeente Valkenswaard’ gemaild naar de leden van de Erfgoedc’sie. Gevraagd wordt of er opmerkingen, aanvullingen of vragen zijn. De ingekomen reacties worden in overleg met de steller van het beleidsstuk behandeld en zonodig verwerkt.
  • Dorpsstraat 48 te Heeze-Leende
   Ter info. Dit pand is een rijksmonument. Voor dit pand is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het moderniseren van telecommunicatie installatie. De A2-Erfgoedc’sie adviseert als volgt:
   De huidige antennes zijn qua maatvoering exact afgestemd op de breedte van het achterliggende metselwerk. De nieuwe antennes zijn iets groter, echter hierdoor niet meer passend binnen de breedte van het achterliggende metselwerk. Hierdoor heeft de vervanging van de antennes visueel een te grote impact op het monument. De commissie acht het hierdoor dan ook niet acceptabel dat de antennes op deze manier worden vervangen. De erfgoedcommissie adviseert negatief.
   Wordt vervolgd.
  • Lijsten inventarisatie panden te Cranendonck
   Als vervolgactie op de afgelopen vergadering hebben we overleg gehad over onze vragen met Jos en Bauke Hüsken. Naar aanleiding hiervan hebben zij bij een aantal adressen nogmaals naar de rapportage gekeken. Hieruit zijn enkele aanpassingen gekomen. Tevens is van belang om te delen dat voor de kernen Budel en Budel-Dorplein een concept bestemmingsplan is opgesteld. Hierin zijn de adressen uit de lijsten in deze kernen verwerkt. Enerzijds in de verbeelding en anderzijds zijn in de regels, bijvoorbeeld bij bestemming wonen, voorschriften opgenomen m.b.t. cultuurhistorische aspecten.
  • Vergaderdata 2021
   De volgende data wordt voorgesteld voor de vergaderingen in 2021.
   Vergaderschema
   Datum Tijd Plaats
   19 januari 2021 13.00-15.00 Valkenswaard
   16 maart 2021 13.00-15.00 Valkenswaard
   18 mei 2021 13.00-15.00 Valkenswaard
   13 juli 2021 13.00-15.00 Valkenswaard
   21 september 2021 13.00-15.00 Valkenswaard
   23 november 2021 13.00-15.00 Valkenswaard
 5. Stand van zaken actiepuntenlijst
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Verslagen vergaderingen en bijlagen