Plannen Lage Heide

Hoe ziet het Lage Heide Woongebied er uit?

Voor de sfeer en de uitstraling van de woonwijk, stellen we hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is een samenhangend pakket om de beeldkwaliteit veilig te stellen of te verbeteren. Het beeldkwaliteitsplan is ook een kader voor beleid, ontwerp, uitvoering en toetsing. Het plan zorgt dat de ruimtelijke en architectonische ambities van de gemeente Valkenswaard worden waargemaakt.

Hoe ziet het Lage Heide Landgoed er uit?

Het bijzondere landgoed stelt speciale eisen aan de beeldkwaliteit. Het beeldkwaliteitsplan toont de kwaliteit van het nieuwe landgoed. Vooral de manier waarop deel wordt van het natuurgebied. Ook geeft het plan inzicht in de wijze waarop bij het nieuwe natuurgebied rekening is gehouden met de cultuurhistorische, archeologische en ecologische waarden en de waterhuishoudkundige omstandigheden.
Dit beeldkwaliteitsplan dient als kader voor de provincie en voor het waterschap. Tevens is het een inspiratiebron en houvast voor particulieren die hier willen bouwen.

Bestemmingsplan Lage Heide wonen

Het bestemmingsplan Lage Heide wonen is de planologische basis voor de aanleg van de wijk met totaal 330 woningen, plus een woonwagenlocatie met 8 standplaatsen. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter. De wijkwordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone.

Ga verder naar het vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen'

Exploitatieplan Lage Heide Wonen

Ga verder naar het vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen'

Inrichtingsplan openbare ruimte Lage Heide wonen

Het inrichtingsplan is een verdere uitwerking en verdere detaillering van het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Het geeft aan waar alles in het openbaar gebied staat of komt te staan: van bestaand en nieuw groen, bebouwing, bomen, voetpaden, speelplekken enzovoort.