De Belleman

Burgerinitiatief Renovatie winkelcentrum de Belleman

Winkeliersvereniging De Belleman, Stichting Doe mee® met Dommelen en SOC de Belleman werken samen aan een sfeervol en toekomstbestendig winkelcentrum. De gemeente Valkenswaard ondersteunt hen bij de uitwerking hiervan. Er wordt onder meer gekeken naar de uitstraling, bereikbaarheid, parkeerbehoefte, logistieke behoefte voor bevoorrading en het verhelpen van wateroverlast. In december 2018 zijn de eerste ontwerptekeningen aan omwonenden gepresenteerd. Diverse bewoners hebben vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Via deze nieuwsbrief houden wij u, namens de initiatiefnemers graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de renovatie.

Planning

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn begin 2020 gestart. Zo zijn er rondom het winkelcentrum een aantal (niet vergunning plichtige) bomen gekapt. Dit was nodig om het nieuwe ontwerp naar behoren uit te voeren. Uiteraard zullen er nieuwe bomen teruggeplaatst worden.

De werkzaamheden rondom het winkelcentrum verdelen we in fases. Dit om bezoekers van het winkelcentrum zo min mogelijk hinder te laten ervaren. De planning in fases ziet er als volgt uit:

Fase 1: Achterzijde sporthal - start begin april

Fase 2: Binnengebied winkelcentrum - start medio augustus

Fase 3: Voorzijde sporthal - start medio september

Fase 4: Parkeerterrein aan Jorisdal - start medio oktober

De planning is onder voorbehoud. Wegens langere leveringstijden op materialen kan er niet eerder gestart worden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio november gereed zijn.

Ontwerptekeningen

De ontwerptekeningen kunt u onderaan deze pagina bij ‘te downloaden’ inzien.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van juni 2019 kunt u uitgebreid informatie teruglezen over de ontwikkelingen van de renovatie. U krijgt hier informatie over o.a. het ontwerp, de planning, parkeren, groen en de herinrichting van het plein aan het Jorisdal.

Ga verder naar de nieuwsbrief

Het groen rondom het winkelcentrum is belangrijk voor de uitstraling van het winkelcentrum. Er zullen daarom verschillende bomen en bloembakken toegevoegd worden aan de buitenzijde van het winkelcentrum. Maar ook op het binnenplein zal prominent een groenvoorziening komen waar ontmoeten centraal staat.

Jorisdal

Het plein aan het Jorisdal zal meegenomen worden in de plannen. Door het plein op te hogen en de waterafvoer te geleiden richting de nieuw aangelegde groenvoorzieningen aan de rand van het plein, ontlasten we het rioolstelsel. Nederland krijgt steeds meer te maken met zware regenbuien. Door het riool op zoveel mogelijk plaatsen te ontlasten zal het wateroverlast en rioleringsproblemen bij de extreme buien verminderen.

Door het plein in zijn geheel op te hogen verbetert direct de toegankelijkheid voor mindervalide. Er zullen geen trapjes of verhogingen meer zijn.

In het winkelcentrum is de auto te gast, ook in het Jorisdal. Het plein krijgt duidelijke parkeervakken en de rijrichting wordt aangegeven. Op het Jorisdalplein worden 40 parkeerplaatsen gerealiseerd, wat vergelijkbaar is met de huidige situatie. De parkeervakken aan het Bruhezedal en Van Heinsbergdal blijven ongewijzigd. Met de herindeling is ook gekeken naar het stallen van fietsen. Rondom het winkelcentrum en de sporthal worden 48 fietsnietjes geplaatst, welke ruimte bieden voor 96 fietsen. Dit om de fietsen uit de binnenplaats te houden.

Sporthal

Ook de sporthal zal opgeknapt worden. Het terras rondom de sporthal krijgt een tijdelijke inrichting. Als de werkzaamheden gereed zijn zal het terras ingericht worden volgens het ontwerp.

Informatiebijeenkomst

Op 19 december 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden om hen te informeren over de ontwikkelingen in het winkelcentrum. Bewoners hebben de eerste ontwerptekeningen gepresenteerd gekregen. Ook waren zij in de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Een aantal van deze opmerkingen zijn meegenomen in het ontwerp.

Te downloaden: