Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Vragen en opmerkingen

Op deze webpagina staan de veelgestelde vragen en opmerkingen over het (bestemmingsplan) Eurocircuit. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar communicatie@valkenswaard.nl.

   

Opmerkingen en vragen

    

  • De gemeente heeft veel te lang gewacht met het vernieuwen van het bestemmingsplan Eurocircuit en verleende vergunningen.

Dat zal niemand ontkennen. Door verschillende redenen zijn het bestemmingsplan en vergunningen de afgelopen decennia niet vernieuwd.  De exacte oorzaken zijn over zo’n lange periode niet meer te achterhalen. Maar wat zeker een rol heeft gespeeld is de complexiteit van het dossier ten aanzien van de wet- en regelgeving en de diverse belangen die er spelen. Het dossier wordt momenteel aangepakt. Dat dat geen gemakkelijke klus is, mag duidelijk zijn. 

  • De gemeente heeft bewust illegale activiteiten toegelaten op het circuit.

Bestemmingsplan en vergunningen zijn tientallen jaren oud en omvatten regels die op die tijd zijn gebaseerd en niet zijn afgestemd op het gebruik zoals het zich heeft ontwikkeld. De gemeente heeft die regels toegepast binnen, wat volgens haar, de intentie daarvan was. De gebruikers van het Eurocircuit vinden de uitleg daarentegen te krap uitgelegd en enkele omwonenden of andere belanghebbenden zijn van mening dat de regels te ruim worden uitgelegd. Een aantal rechterlijke uitspraken van het afgelopen jaar hebben bepaald dat de interpretatie van de regels door de gemeente te ruim is uitgelegd. De gemeente handelt nu in lijn met die uitspraken.

  • Straks, na het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan, mag er helemaal niets meer op het Eurocircuit.

Dat is niet zo. In het nieuwe bestemmingsplan is uitgegaan van het gemiddelde gebruik van de afgelopen tien jaar. Dat betekent dat er in de werkelijkheid niet veel verandert.

De rallycross (gebruikers van de autosport) wensen meer activiteiten dan nu staat opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Die wensen worden in het Milieueffectrapport getoetst op milieueffecten voor de omgeving. Aan de hand van dit rapport kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen om bepaalde activiteiten wel of niet of onder bepaalde voorwaarden toe te staan vanwege de invloed die ze hebben op de omgeving.

De raad kan daarmee een goede afweging maken of ze nog steeds de koers van haar oorspronkelijke opdracht volgt: 'geef de gebruikers van het Eurocircuit meer gebruiksruimte' of op basis van de in beeld gebrachte milieu effecten de door het college voorgestelde 'conserverende' koers van het gemiddelde gebruik over de afgelopen 10 jaar volgt. Het kan ook dat de raad op basis van deze nieuwe inzichten, een andere keuze maakt. De raad beslist uiteindelijk wat er mag en niet mag.

  • Waarom zijn er een aantal evenementen niet doorgegaan?

Door recente uitspraken van de rechter is er meer duidelijkheid gekomen over o.a. de verleende evenementenvergunningen en waar deze al dan niet aan moeten voldoen. Dat maakt dat duidelijk is geworden dat we nog scherper moeten toetsen op de bestaande regelgeving. Deze scherpere toetsing heeft tot gevolg gehad dat sommige evenementen, niet door konden gaan omdat ze bijvoorbeeld niet pasten binnen de regels van het geldende (oude) bestemmingsplan of milieuvergunning.

  • Met het nieuwe bestemmingsplan komen er veel meer activiteiten en daarmee veel meer overlast.

Dit klopt niet. In het nieuwe bestemmingsplan stelt het college voor om uit te gaan van het gemiddelde gebruik van de afgelopen tien jaar. Dat betekent dat het aantal activiteiten en de ervaren overlast in beginsel gelijk blijft.

De milieu effecten van de activiteiten worden getoetst in een Milieueffectrapport. Aan de hand van dit rapport kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen om bepaalde activiteiten wel of niet of onder bepaalde voorwaarden toe te staan vanwege de invloed die ze hebben op de omgeving.

  • Als het aan de gemeente ligt blijft het circuit in het nieuwe bestemmingsplan 58 uur per week open en vinden er 52 weekenden per jaar activiteiten plaats.

Dit is niet juist. Vooropgesteld is het voor de motor- en de autosport nu wel toegestaan (op basis van het oude bestemmingsplan en de oude Hinderwetvergunning) om de openstellingstijden tot 8 uur die ze per week nu mogen gebruiken, te gebruiken in het weekend. Daarbovenop mogen ze nog eens drie keer per jaar een vol weekend geopend zijn. Feitelijk kunnen ze nu dus 52 weekenden in het jaar open zijn. Dit geldt per inrichting.

In het nieuwe bestemmingsplan hebben we de volgende regel opgenomen: “het gebruik is toegestaan op alle weekdagen van het jaar, m.u.v. nationale feestdagen en het 1e volledige weekend van de maand. Voor het overige geldt dat voor 08:00 uur en na 20.00 uur geen crossactiviteiten mogen plaatsvinden.” Dat wil zeggen dat we juist in het nieuwe bestemmingsplan zekerheid van rust willen geven in bepaalde weekenden en op feestdagen.

Het gemiddeld jaarlijks gebruik per week van beide inrichtingen tezamen zal dadelijk in beginsel van 19 uur naar 25 uur per week gaan (waarvan 9,5 uur voor de motorsport is). Het gebruik van voertuigen zonder verbrandingsmotoren is hier niet in meegenomen.