Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is sinds januari 2017 gestart binnen de gemeente Valkenswaard. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Participatiewet (werk en inkomen) en heeft hiervoor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het uitvoerende beleid t.a.v. kwetsbare burgers.

Open brief van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Valkenswaard

Stoppen per 1 oktober 2020

We kwamen vol vuur, inspiratie en veel professionele bagage de ASD in. We hadden er veel zin in en waren benieuwd hoe we het beste onze rol konden invullen. De meesten van ons werken nog en allemaal willen we graag iets betekenen voor Valkenswaard. Hierover hebben we met elkaar gesproken, verordeningen gelezen en samen met beleidsmedewerkers en wethouder de beste vorm gezocht.

Het is niet gelukt!

Meestal zijn mensen dan geneigd om schuldigen aan te wijzen, een zondebok te zoeken. Wij, de leden van de ASD, willen dat niet. We hebben van alles op papier staan over hoe een ASD gemeentelijk beleid zou kunnen ondersteunen via gevraagd of ongevraagd advies. We hadden zeker ideeën, veel ervaring en de juiste professionele achtergrond. We konden deze echter niet kwijt, niet op de juiste manier en niet op de juiste tijd. Het gevolg is dat we (collectief) nu na vier jaar besloten hebben te stoppen.

Het gevoel wat bij alle leden overheerst is dat op dit moment niet meer helder is wat onze daadwerkelijke meerwaarde is.

Gaandeweg bekroop ons sterk het gevoel eerder een “verplicht loket” voor de gemeente te zijn, omdat zij geacht wordt aan “burgerparticipatie” te doen, dan de inspirerende denktank voor beleidsmedewerkers, achterban, burgers en elkaar. Dit wat we zo graag hadden willen zijn.

We hebben gezien hoe beleidsmedewerkers hard werkten om deadlines te tackelen. Er zijn verschillende medewerkers gekomen en gegaan. We kregen het samen kwalitatief niet voor elkaar ondanks bereidheid van iedereen.

Ons besluit hebben wij in een persoonlijk gesprek met de wethouder toegelicht, waarbij wij nog enkele aanbevelingen hebben aangereikt. Wij willen graag afsluiten met de wens dat de gemeente samen met met burgers een manier vindt voor optimale en vernieuwende burgerparticipatie, die recht doet aan een ieder.

Veel dank aan allen met wie wij afgelopen jaren hebben mogen samenwerken!

Het e-mailadres Adviesraadsociaaldomeinvwaard@gmail.com zal dan ook per 1 oktober a.s. worden opgeheven.

Hartelijke groet,
Marjolein Te Strake
Marieke Teunissen
Caroline Schipper
Ben Rademakers
Frans Verdonck, voorzitter ASD

Archief