U wilt een omgevingsvergunning aanvragen, omdat u bijvoorbeeld een huis wil (ver)bouwen. Maar hoe gaat een vergunningsproces eigenlijk in zijn werk?

Vooroverleg

Voordat u een definitieve aanvraag indient kunt u een vooroverleg indienen. Bij een vooroverleg maakt u uw plannen kenbaar en wordt er gekeken naar de haalbaarheid van uw plannen. Een vooroverleg is niet verplicht, maar kan wel bijdragen aan een vlotter verloop van de vergunningprocedure.

Meer informatie over een vooroverleg vind u via onderstaande link:
Vooroverleg Omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning

U bent zover dat u een definitieve aanvraag omgevingsvergunning gaat indienen. U kunt dit indienen via www.omgevingsloketonline.nl(externe link).

Meer informatie over een omgevingsvergunning vind u via onderstaande link:
Omgevingsvergunning (ver)bouwen

Procedures

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn er twee procedures mogelijk, waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen op de aanvraag: een reguliere procedure en een uitgebreide procedure.

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure. Bij een reguliere procedure heeft de gemeente maximaal 8 weken de tijd om een beslissing te nemen op de aanvraag. Binnen die 8 weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Bij een uitgebreide procedure heeft de gemeente maximaal 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen op de aanvraag. Binnen de eerste 8 weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

De termijn start na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Besluitvorming

In deze periode (van de procedures) wordt de aanvraag getoetst aan het beleid en worden interne én externe adviezen gevraagd. Aan de hand van deze toetsing en de ingebrachte adviezen wordt overwogen of de vergunning kan worden verleend. Indien de vergunning verleend kan worden, wordt het besluit opgesteld. Als uit deze overwegingen blijkt dat een vergunning niet kan worden verleend, wordt een weigeringsbesluit opgesteld.  

Publicatie vergunning

Op het moment dat een besluit is opgesteld, ontvangt u hier een uittreksel van. Tevens wordt het besluit gepubliceerd via overheid.nl(externe link) en via het plaatselijke weekblad.

Berichtenservice

Op de website www.overheid.nl(externe link) worden alle verleende vergunningen gepubliceerd. U kunt zich via deze website aanmelden voor een berichtenservice zodat u automatisch een e-mail ontvangt zodra er een besluit is gepubliceerd in uw omgeving. U kunt hierbij aangeven in welke straal rondom uw postcode en voor welke soort besluiten u op de hoogte gehouden wilt worden. Op deze pagina leest u meer over de berichtenservice: www.overheid.nl/help/berichten-over-uw-buurt(externe link).
 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd conform de legesverordening. Voor betaling van de leges ontvangt u afzonderlijk een nota.

Legesverordening(externe link)

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan. Een gemotiveerd bezwaar kan, tot maximaal 6 weken nadat het besluit verzonden is, digitaal worden ingediend bij de gemeente.

Beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl(externe link).

Via deze website vindt u ook alle informatie over de beroepsprocedure.