Een vergunning aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?

U wilt een vergunning aanvragen, omdat u bijvoorbeeld een huis wilt (ver)bouwen of een evenement wil organiseren. Voor iedere vergunningaanvraag geldt een proceduretermijn. Deze termijn bepaalt hoe lang de gemeente mag doen om uw definitieve aanvraag te behandelen en tot een besluit te komen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit kan binnen 8 weken, dit heet de normale procedure óf 6 maanden, dit heet de uitgebreide voorbereidingsprocedure, worden opgesteld. De tijd is afhankelijk hoe uitgebreid of lastig de aanvraag is.

De meeste aanvragen worden behandeld volgens de normale procedure.

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag definitief indient kan het zinvol zijn om de conceptaanvraag te bespreken met de gemeente. Dit heet een vooroverleg. In het vooroverleg maakt u uw plannen kenbaar en kan de gemeente aangeven welke informatie nodig is om een tot een volledige aanvraag te komen. Een vooroverleg is niet verplicht, maar kan wel bijdragen aan een vlot verloop van de vergunningprocedure. Het vooroverleg met uw conceptaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket Online.

De aanvraag

De proceduretermijn voor het in behandeling nemen en opstellen van een besluit start op de dag dat de definitieve aanvraag is ingediend.

Een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden ingediend via www.omgevingsloketonline.nl. Om te kunnen kijken of uw activiteit vergunningsplichtig is, kunt u via deze website ook een vergunningcheck doen.

Een aanvraag voor tijdelijke activiteiten zoals een evenement, een standplaats, een loterij of activiteiten op of langs de openbare weg kan worden ingediend via de snelbalie vergunningen.

Opstellen besluit

Bij de normale procedure heeft de gemeente 8 weken de tijd om de aanvraag in behandeling te nemen en een besluit te nemen. In deze 8 weken wordt de aangevraagde activiteit getoetst aan beleid en worden interne én externe adviezen gevraagd. Aan de hand van deze toetsing en de ingebrachte adviezen wordt overwogen of de vergunning kan worden verleend. Daarna wordt het besluit opgesteld. Als uit deze overwegingen blijkt dat een vergunning niet kan worden verleend, wordt een weigeringsbesluit opgesteld.  

Publicatie vergunning

Op het moment dat een besluit is opgesteld, wordt deze gepubliceerd via overheid.nl. Voor de publicatie geldt een termijn van maximaal 6 weken. In deze periode kunnen de aanvrager en eventueel belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan. Een gemotiveerd bezwaar kan, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, digitaal worden ingediend bij de gemeente.

Beroep

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl.

Via deze website vindt u ook alle informatie over de beroepsprocedure.