Subsidie

Het beleid en de uitvoering van de subsidieverstrekking zijn vastgelegd in de Kadernota Subsidiebeleid 2016, de Algemene Subsidieverordening 2016 en de Nadere Regel Subsidieverstrekking Algemeen.

De Subsidie Adviescommissie brengt advies uit aan het college van B&W over subsidieaanvragen en/of -vaststellingen.

Zij leest en beoordeelt subsidieaanvragen, neemt deel aan vergaderingen, geeft een deskundig oordeel en treedt in overleg met aanvragers over de wensen en eisen van de subsidieverlener en de mogelijkheden die de aanvrager kan bieden.

De uiteindelijke subsidieverlening en/of -vaststelling is een bevoegdheid van het college van B&W.

Instellingsbesluit Subsidie Adviescommissie

Op dit moment bestaat de Subsidie Adviescommissie uit twee kamers. Deze kamers geven een advies over de ingekomen aanvragen. Er is een kamer Bevorderen Sociale Cohesie en een kamer Evenementen, Sport en Cultuur. Het aantal kamers wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Behalve de gemeente zijn er ook regionale, provinciale en landelijke subsidieverstrekkende instanties, deze staan op de website van 'Vindsubsidies'.

Vindsubsidies

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele subsidie:

  • Incidentele subsidie: een eenmalige subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter;
  • Structurele subsidie: subsidie die per kalenderjaar of voor een bepaald aantal jaren wordt verstrekt