Groen en milieu

Bodemonderzoek

Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen? Let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is.

Ga door naar de pagina

Watervergunning

Voor bepaalde handelingen in of op oppervlaktewater of met grondwater hebt u een vergunning nodig.

Ga verder naar de pagina

Milieu vergunning

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Naar de pagina

Bodeminformatie

De gemeente Valkenswaard heeft een Bodembeheernota met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

Ga door naar de pagina

Vuur stoken

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Ga door naar de pagina

Bomen kappen

U bent eigenaar van een boom en wilt deze kappen. In bepaalde gevallen is daarvoor een (omgevings)vergunning nodig.

Ga door naar de pagina