Zienswijze of inspraak indienen

 • Wat is het?

  Soms is de gemeente van plan om een besluit te nemen waar u het niet mee eens bent. In een aantal gevallen, kunt u, voordat het besluit genomen is, hier uw mening over geven. Deze mening heet zienswijze (ontwerp-besluit) of inspraak (voorontwerp-besluit) .

  Digitaal indienen van een zienswijze of inspraak (DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Het indienen van een zienswijze kan bijvoorbeeld als er een ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat in deze gevallen via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. Zo lang het plan ter inzage ligt, kunt u dan een zienswijze indienen. Over het algemeen is hier een periode van 6 weken voor.

  Als een zienswijze te laat wordt ingediend, wordt deze niet-ontvankelijk verklaard en niet meer meegenomen bij het nemen van het besluit. Omdat deze ontwerpbesluiten of ontwerpplannen gelden voor alle burgers van de gemeente, kunnen verschillende mensen hun zienswijzen indienen. De gemeente kijkt dan naar alle belangen en neemt dan uiteindelijk het besluit.

 • Wat moet ik doen?

  Zienswijze schriftelijk of mondeling indienen
   

  Zienswijze schriftelijk indienen

  Tijdens de terinzagelegging van vier weken kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie over het plan kenbaar maken bij:

  Het college van burgemeester en wethouders
  Postbus 10100
  5550 GA Valkenswaard

  Zienswijze mondeling indienen

  U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Dit staat dan vermeld in de inspraakprocedure van de bekendmaking.