Verzoek tot handhaving

 • Wat is het?

  Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek doen tot handhaving. U vraagt dan van de gemeente om hierover een beslissing te nemen. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan er ook van afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar en beroep instellen.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u om handhaving verzoeken?

  Een handhavingsverzoek kan altijd worden ingediend. Het is hierbij wel van belang dat u uitzoekt welke instantie de regels moet handhaven. Het is immers de bedoeling dat u het verzoek bij de juiste overheidsinstantie indient. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren om vervolgens uit zichzelf op te treden. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

  Bent u belanghebbende of niet?

  U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als uw buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

  Niet anoniem

  Als gemeente kunnen wij anonieme verzoeken om handhaving niet in behandeling nemen. Bij een anoniem verzoek kunnen wij namelijk niet vaststellen of u een belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek wegen wij uw belangen af tegen het algemeen belang en tegen de belangen van degene op wie het handhavingsverzoek betrekking heeft. Wij kunnen niet voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend

 • Wat moet ik doen?

  Dien ik een klacht of handhavingsverzoek in?

  Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving doet u bij melding doorgeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een kapot putdeksel, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen,  een verkeersonveilige situatie of het snoeien van groen. De gemeente beslist wat er met de melding gebeurt.

  Wilt u een overtreding van regels melden waar u last van heeft? Dan vult u het handhavingsverzoek in.

  Verzoek tot handhaving