Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • Wat is het?

  Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een van die maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Na Tozo 1 verlengt het kabinet Tozo van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. De verlenging heet Tozo 2.

  Deze overbruggingsregeling vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 4 maanden aan tot het sociaal minimum (zie tabel verderop).

  Tozo 2 loopt tot en met 30 september 2020

  U kunt Tozo 2 aanvragen voor de periode van 1 juni 2020 voor maximaal 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot en met 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 Tozo 1 uitgekeerd? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

  Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

  Alle voorwaarden die golden voor Tozo 1, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

  • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee; en
  • We kunnen extra gegevens bij u opvragen.

  Voor Tozo 2 telt ook het inkomen van uw partner

  Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) moet onder het voor u geldende sociaal minimum liggen (zie tabel verder). Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner.

  Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum?

  Dan komt u niet in aanmerking voor Tozo 2 en heeft een aanvraag insturen geen zin.

  Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum?

  Dan heeft u wel recht op Tozo 2. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. Een negatief inkomen uit uw of uw partners bedrijf telt bij de bepaling van uw gezinsinkomen mee als 0-inkomen.

  Wat verstaan we onder uw partner?

  • U bent getrouwd of zijn geregistreerd partners.
  • U woont op hetzelfde adres en:
   • u heeft samen een huishouden;
   • u bent ex-echtgenoten of ex-partners;
   • u heeft samen een kind;
   • u heeft het kind van uw partner erkend of uw partner uw kind;
   • u ergens anders als partners geregistreerd staat, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Heeft u Tozo 1 aangevraagd?

  Dan moet u opnieuw Tozo 2 aanvragen. Dit komt omdat de voorwaarden zijn veranderd en omdat uw eigen situatie ook anders kan zijn. Daarom bekijken we of u recht hebt op de verlengde Tozo-uitkering. U kunt de verlenging van de Tozo 1 aanvragen via de button hieronder.

  Aanvraagformulier verlenging Tozo 2

  Hebt u nog geen Tozo uitkering aangevraagd?

  Als u voor 1 juni 2020 nog geen Tozo-uitkering hebt aangevraagd, dan kunt u vanaf 1 juni 2020 deze aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden.

  Aanvraagformulier levensonderhoud Tozo 2, 1ste aanvraag

  We kunnen bij een aanvraag Tozo 2 uw gegevens controleren

  We mogen bij andere instanties en personen informatie opvragen en we kunnen u nog om extra gegevens vragen. Als bij controle blijkt dat we u teveel betaald hebben, dan moet u ons het teveel betaalde bedrag terugbetalen.

  Als er iets verandert in uw situatie of in uw inkomen dan moet u ons dit meteen laten weten. Doet u dit niet dan kunt u een boete krijgen. Dit is ook het geval als u ons niet de juiste gegevens geeft.

  Ook kunnen wij u vragen maandelijks via de website van uw gemeente een Inkomstenverklaring in te vullen en te verzenden. U ontvangt van ons bericht wanneer u de verklaring kunt invullen en verzenden. Na ontvangst van deze verklaring beoordelen wij de hoogte van de uitkering van de betreffende maand en volgt de betaling van de uitkering. Levert u geen Inkomstenverklaring in? Dan volgt er dus geen betaling.
  U kunt de Inkomstenverklaring invullen en verzenden via de button hieronder.

  Inkomstenverklaring Tozo

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  Heeft u een financieel tekort gekregen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u (ook) een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157,00 en de maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen.

  Ook de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd tot 1 oktober. Vanaf 1 juni 2020 komt u niet meer in aanmerking voor Tozo bedrijfskapitaal als er sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

  De lening bedraagt maximaal € 10.157,00. Heeft u tussen 1 maart en 1 juni een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd dat lager is dan het maximale bedrag, dan kunt u een aanvullende lening aanvragen tot dit maximale bedrag van € 10.157,00.

  Tijdens de beoordeling van de aanvraag nemen we altijd telefonisch contact met u op voor een persoonlijk gesprek.
  In dit persoonlijk gesprek zorgen we samen voor een complete aanvraag en helpen we bij het bepalen van de juiste gegevens zodat u zonder zorgen de juiste toekenning krijgt. Heeft u de Tozo al aangevraagd, maar twijfelt u over de gebruikte gegevens of cijfers? Geef dit aan in het persoonlijk gesprek.

  Aanvraagformulier tijdelijke ondersteuning zelfstandigen bedrijfskapitaal

  Lukt het aanvragen niet of heeft u vragen?

  Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Neem contact op met het ondernemersloket via 040-2083444.

  Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Deze hulp is meestal niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. De aanvraag Tozo is niet complex en u kunt de aanvraag via de formulieren op deze pagina rechtstreeks indienen.

  Hoogte sociaal minimum op 1 juni 2020 en vanaf 1 juli 2020
   

  Leefsituatie Bedrag op 1 juni 2020 Bedrag vanaf 1 juli 2020
  Gehuwden en samenwonenden:
  Beiden 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.503,31 € 1.512,90
  Eén partner 21 jaar tot AOW leeftijd en één partner AOW leeftijd € 1.594,42 €1.606,88
  Eén partner 18 tot 21 jaar, één partner van 21 jaar tot AOW leeftijd en met kinderen € 1.312,10 € 1.320,47
  Eén partner 18 tot 21 jaar, één partner van 21 jaar tot AOW leeftijd en geen kinderen € 1.011,44 € 1.017,89
  Beiden 18 tot 21 jaar en met kinderen € 820,22 € 825,46
  Beiden 18 tot 21 jaar en geen kinderen € 519,56 € 522,88
  Alleenstaande en alleenstaande ouders:
  21 jaar tot AOW leeftijd € 1.052,32 € 1.059,03
  18 tot 21 jaar € 259,78 € 261,44


  Bovengenoemde bedragen zijn bedragen per maand inclusief vakantietoeslag.

 • Hoe werkt het?

  Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de regeling Tozo.

  Via Tozo checktool van de rijksoverheid doorloopt u deze voorwaarden en ziet u snel of u gebruik kunt maken van Tozo (internet browser Internet Explorer wordt niet ondersteund).

  Bijstand voor levensonderhoud

  Wat houdt de ondersteuning bijstand voor levensonderhoud in:

  • Binnen 4 weken na aanvragen, inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 4 maanden.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
  • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
  • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen vermogenstoets.
  • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

  De tijdelijke regeling is voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen regelt het kabinet tijdelijke financiële ondersteuning. Het kabinet vraagt aan ondernemers nadrukkelijk zich alléén te melden bij financiële problemen. Hiermee voorkomen we dat ondernemers ondersteunt worden die het eigenlijk niet nodig hebben en dat degenen die het wel nodig hebben onnodig lang moeten wachten.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • U hebt een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland;
  • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U verklaart bij de aanvraag dat u verwacht dat als gevolg van de coronacrisis uw inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet u dit doorgeven aan de gemeente;
  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast heeft het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) geen invloed op de tegemoetkoming. Wel wordt inkomen wat u genereert uit uw vermogen in mindering gebracht op de tegemoetkoming;
  • U moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (23,5 uur per week) als zelfstandige werkzaam bent geweest. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • U moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020 18.45 uur.

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  Wat houdt de ondersteuning bijstand voor bedrijfskapitaal in:

  • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. De lening moet u wel terugbetalen.
  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.
  • Wanneer u een lening voor bedrijfskapitaal krijgt:
   • Is er een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting.
   • Geldt een lager rentepercentage dan die van het Bbz.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandige en u bent ouder dan 18 jaar;
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • U hebt een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland;
  • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U moet bij de aanvraag naar waarheid verklaren dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Dat wil zeggen dat u aannemelijk moet maken dat u lopende betalingsverplichtingen (facturen, rente- en aflossingsverplichtingen) niet kan voldoen. De gemeente toetst of uw liquiditeitsprobleem aannemelijk is;
  • U moet het liquiditeitsprobleem aannemelijk maken door inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet;
  • Daarbij moet u aangeven of u zakelijk of privé direct beschikbaar vermogen (banksaldi) heeft, dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren;
  • Uw onderneming mag niet in surseance van betaling of in staat van faillissement zijn;
  • U moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam bent geweest. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • U moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020 18.45 uur.

 • Wat moet ik doen?

  Bijstand voor levensonderhoud

  Als u als zelfstandige in de gemeente Valkenswaard woont en voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u bij ons tijdelijke ondersteuning voor maximaal 4 maanden die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum aanvragen. U kunt hierboven een online aanvraag doen voor deze tijdelijke ondersteuning via het aanvraagformulier verlenging Tozo 2 of via het aanvraagformulier levensonderhoud Tozo 2, 1ste aanvraag. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  Als u als zelfstandige in de gemeente Valkenswaard woont en voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunt u bij ons een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,00. U kunt hierboven een online aanvraag doen voor deze tijdelijke ondersteuning via het aanvraagformulier bijstand voor bedrijfskapitaal. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.
   

  Mocht u op dit moment al liquide problemen of vragen hebben over de Tozo dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer 040-2083640.  Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

 • Kosten

  Hoe lang duurt het?

  Bijstand voor levensonderhoud

  De regeling werkt terug tot 1 juni 2020. U kunt bij de gemeente waar u woont ondersteuning aanvragen als u in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen.

  Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 oktober 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in augustus 2020 in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen. Bij de aanvraag kunt u aangeven over welke maanden u een uitkering Tozo wilt ontvangen. Het moment waarop u de aanvraag indient heeft hierop geen invloed. Wel moet de aanvraag ingediend zijn vóór 1 oktober 2020.

  Mocht u vragen hebben over de Tozo dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer 040-2083640. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan of uw vraag niet direct kunnen beantwoorden dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.

  Bijstand voor bedrijfskapitaal

  De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als u op 1 januari 2021 niet in staat bent om aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen. De aflossing kan starten op 1 januari 2021 en in 36 maanden worden afbetaald.