Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Subsidie, vaststelling

 • Wat is het?

  Heeft u een subsidie ontvangen? Dan moet u die in bepaalde gevallen ook formeel laten vaststellen. Hieronder leest u wanneer dat het geval is en wat u moet doen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente verleent een structurele of incidentele subsidie. Deze moet worden vastgesteld in het daarop volgende kalenderjaar. Hiervoor moet u een aanvraag tot vaststelling indienen.

  Deze aanvraag moet u ook indienen als het om een incidentele subsidie gaat van € 1.500,00 of meer. Dat hoeft u niet te doen voor incidentele subsidies lager dan € 1.500,00 omdat deze direct bij verlening worden vastgesteld.

  Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

  De gemeente kan ook een steekproef uitvoeren bij ambtshalve vastgestelde subsidies.

  Ambtshalve vaststelling vindt plaats binnen acht weken na afloop van de activiteiten of het tijdvak.

  Voorschotten

  De gemeente kan een voorschot verstrekken voor een ingediende aanvraag. Is dit het geval, dan worden in het besluit de hoogte van het subsidiebedrag en de termijnen bepaald en vindt bij de vaststelling verrekening plaats met het reeds betaalde voorschot.

  Beslistermijn

  Het college beslist binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling. Soms is er een langere termijn voor nodig, dan motiveert het college dat.

  Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is ontvangen, gaat het college 6 weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

 • Wat moet ik doen?

  Voor structurele en incidentele subsidies gelden verschillende regels.

  Structurele subsidie

  U moet een aanvraag tot vaststelling van structurele subsidie voor 1 mei van het daarop volgende kalenderjaar indienen.

  Aanvraag vaststelling subsidie

  Incidentele subsidie

  Een aanvraag tot vaststelling van een incidentele subsidie van € 1.500,- of meer moet u binnen 12 weken na afloop van de activiteiten indienen. Voor het laten vaststellen van incidentele subsidies in het kader van de nadere regel (subsidie) evenementen, sport en cultuur geldt een termijn van 8 weken.

  Aanvraag vaststelling subsidie

  Bij nadere regels kunnen door het college andere termijnen worden gesteld.

  Wat moet ik indienen?

  • Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.
  • Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening met bijbehorende balans).
  • Een accountantsverklaring bij een subsidie gelijk aan of meer dan € 50.000,- op jaarbasis.

  De gemeente kan ook meer, minder of andere gegevens van u vragen.